Konsultacje z NGO

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
10 lutego 2021 Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mysłowicach na lata 2021-2030”.
5 lutego 2021 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych, w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/465/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19.
5 lutego 2021 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych, w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/465/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie udzielania przez Gminę Miasto Mysłowice zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.
5 lutego 2021 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych, w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/465/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Mysłowice lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury, wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
5 lutego 2021 Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Mysłowice
5 lutego 2021 Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice.
5 lutego 2021 Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwał w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice
3 lutego 2021 Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mysłowice w 2021 roku.
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-06-11)
Informację zmodyfikował(a): Katarzyna Nowak (2021-03-02)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP