Uchwały

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Numer Tytuł Data
160 Uchwała nr X/160/19 w sprawie przyjęcia apelu o wsparcie działań skutkujących usunięciem składowiska niebezpiecznych odpadów przy ul. Brzezińskiej 50 w Mysłowicach 2019-06-27
159 Uchwała nr X/159/19 w sprawie powołania Komisji doraźnej do sprawdzenia wniosku mieszkańców o utworzenie jednostki pomocniczej Miasta Mysłowice o nazwie Dzielnica Słupna 2019-06-27
158 Uchwała nr X/158/19 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023 2019-06-27
157 Uchwała nr X/157/19 w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach o informację na temat kandydatów na ławników sądowych 2019-06-27
156 Uchwała nr X/156/19 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy 2019-06-27
155 Uchwała nr X/155/19 w sprawie ustalania zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielenia i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela 2019-06-27
154 Uchwała nr X/154/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice 2019-06-27
153 Uchwała nr X/153/19 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2019 rok 2019-06-27
152 Uchwała nr X/152/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/99/91 z dnia 29 sierpnia 1991 r. w sprawie wyboru formy organizacyjno-prawnej dla miejskich przedsiębiorstw komunalnych: Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Przedsiębiorstwa Państwowego z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Janowskiej nr 15, Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego z siedzibą w Mysłowicach ul. Szymanowskiego nr 8, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Mysłowicach ul. Partyzantów nr 21 2019-06-27
151 Uchwała nr X/151/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/93/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice 2019-06-27
Informację wprowadził(a): Marzena Karolczyk (2016-02-02)
Informację zmodyfikował(a): Kamila Szal (2017-10-02)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP