Obwieszczenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
22 stycznia 2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice podające do publicznej wiadomości, że w otrzymanym pismem znak NS/ZNS/524.518.1146.552/2019.12/2020 z dnia 10.01.2020 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej 20 stycznia 2020 r. wezwano Pana Mariusza Stępniaka z firmy Drocad Sp. z o. o. działającego w imieniu Gminy Jaworzno do ponownego uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa węzła Nowoszczakowska w ciągu ul. Grunwaldzkiej DK79, projekt „Miasto Twarzą do Autostrady” wraz z odcinkiem Obwodnicy Północnej do skrzyżowania z ul. Szczakowską w Jaworznie.
22 stycznia 2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: „Rozbudowa sieci gazowej śr/c do budynku w Mysłowicach przy ul. Harcerzy Śląskich na działce nr 1378/84”.
22 stycznia 2020 Spotkanie Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych
22 stycznia 2020 Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy BRAVO na obszarze województwa małopolskiego oraz pierwszy stopień alarmowy ALFA na pozostałym terytorium Polski.
17 stycznia 2020 Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne tj. na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających z terenu samoobsługowej myjni samochodowej zlokalizowanej w Mysłowicach przy ul. Gen. J. Ziętka do urządzeń kanalizacyjnych.
17 stycznia 2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 16 stycznia 2020 r. o terminie polowania zbiorowego Koła Łowieckiego „DANIEL” Tychy na sezon łowiecki 2019/2020 obwód łowiecki nr 137.
15 stycznia 2020 Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru do wpisania na listę kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych na rok 2020
14 stycznia 2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 54/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz budowa linii zasilającej SN w Mysłowicach przy ul. Partyzantów na działkach nr 3264/244 i 3265/244”.
13 stycznia 2020 Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzieleniu Gminie Miasto Mysłowice pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rowu Kosztowskiego wód opadowych trzema istniejącymi urządzeniami wodnymi stanowiącymi wyloty służące do wprowadzania wody do wód rowu Kosztowskiego.
13 stycznia 2020 Obwieszczenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zawiadamiające o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 11 lipca 2018 WOOŚ.4210.39.2016.JB, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn. „Drogowa Trasa Średnicowa na terenie miast Mysłowice i Sosnowiec, na odcinku od węzła „Janów” – przez Mysłowice ul. Obrzeżną Północną – do węzła „Sosnowiec Bór” wraz z konieczną rozbudową ul. Ostrogórskiej i ul. Mikołajczyka”.
Źródło: Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-06-06)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2020-01-24)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP