Ogłoszenia / Komunikaty

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
18 stycznia 2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice z dnia 12.01.2022 r. zawiadamiające strony postępowania o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „„Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo – usługowego wraz z segmentami socjalno – biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Mysłowicach przy ul. Dworcowej” na działkach nr 2172/98, 829/98 oraz części działki nr 2173/98 (obręb Brzezinka)
17 stycznia 2022 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji
17 stycznia 2022 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 3 stycznia 2022 r. znak: GL GL.ZUZ.2.4210.898.2021.MS informujące, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: korzystanie z wód w ramach usług wodnych obejmujących odprowadzanie do urządzenia wodnego –rowu pn. „ Ciek Brzęczkowicki” wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej W2 Ø 500 mm, usytuowanym na działce o numerze ewidencyjnym 2392/113 obręb Brzęczkowice, gmina Miasto Mysłowice.
14 stycznia 2022 "Laboratoria przyszłości"
14 stycznia 2022 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wniesionym do Ministra Rozwoju i Technologii odwołaniu od decyzji Wojewody Śląskiego nr 9/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na.: -budowie gazociągu przesyłowego DN500 MOP 5,5 MPa relacji Oświęcim – Szopienice – Tworzeń na odcinku od ul. Łąkowej w Imielinie do ZZU KZ0505 w Mysłowicach o dł. ok. 3000 m, -budowie zespołu zaporowo-upustowego DN500 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscu istniejącego nr KZ0505 przeznaczonego do rozbiórki, -rozbiórce istniejącego zespołu zaporowo-upustowego DN 500 nr KZ0506, -przebudowie istniejącej stacji ochrony katodowej -wyłączeniu z eksploatacji istniejącego gazociągu DN500 realizowanej w ramach inwestycji pn. „Przebudowa odc. gazociągu DN 500 realizacji Oświęcim – Szopienice – Tworzeń – wykonanie dokumentacji projektowej – odc. Eksploatacyjny: Przemsza – Tworzeń odc. od ul. Łąkowej w Imielinie do ZZU KZ0505
12 stycznia 2022 Obwieszczenie o I licytacji Chrysler SI 58567
7 stycznia 2022 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27 grudnia 2021 r. znak: GL.ZUZ.2.4210.798.2021.AW informujące, że na wniosek firmy 7R PROJEKT 15 Sp. z o. o., ul. Ludwinowska 7, 30-331 Kraków, reprezentowanej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: - udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm do urządzenia wodnego – rowu, na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2501/186 obręb Brzezinka w Mysłowicach, - udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usługi wodnej obejmującej odprowadzanie do urządzenia wodnego – rowu, projektowanym wylotem, wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej, służący do odprowadzania opadów atmosferycznych, pochodzących z odwodnienia terenu projektowanego budynku magazynowo – produkcyjnego z zapleczem socjalnym i higieniczno – sanitarnym, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 197, 198, 199, 200, 201, 411/202, 412/202, 548/203, 1568/204, 1569/204, 205, 206, 188, 187, 2502/186 obręb Brzezinka w Mysłowicach, - udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
5 stycznia 2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 61/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN w Mysłowicach przy ul. Laryskiej na działce nr 1514/97”.
4 stycznia 2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 62/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN wraz z budową zestawów złączowo-pomiarowych nN w Mysłowicach przy ul. Górnośląskiej na działkach nr 119, 2219/174, 1081/181, 643/180, 749/248, 695/249, 687/249, 534/252, 1933/252, 1839/253, 186, 1717/185, 1000/183, 1414/182, 2459/182, 2176/171, 2221/174, 2220/174, 2604/174 obręb 0004 Kosztowy karta mapy 3”.
4 stycznia 2022 Program wieloletni "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"
Źródło: Kierownik Zespołu Ochrony Środowiska i Eksploatacji Górniczej
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-06-10)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2022-01-18)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP