Obwieszczenia Wydziału Ochrony Środowiska

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
18 stycznia 2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice z dnia 12.01.2022 r. zawiadamiające strony postępowania o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „„Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo – usługowego wraz z segmentami socjalno – biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Mysłowicach przy ul. Dworcowej” na działkach nr 2172/98, 829/98 oraz części działki nr 2173/98 (obręb Brzezinka)
17 stycznia 2022 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 3 stycznia 2022 r. znak: GL GL.ZUZ.2.4210.898.2021.MS informujące, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: korzystanie z wód w ramach usług wodnych obejmujących odprowadzanie do urządzenia wodnego –rowu pn. „ Ciek Brzęczkowicki” wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej W2 Ø 500 mm, usytuowanym na działce o numerze ewidencyjnym 2392/113 obręb Brzęczkowice, gmina Miasto Mysłowice.
7 stycznia 2022 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27 grudnia 2021 r. znak: GL.ZUZ.2.4210.798.2021.AW informujące, że na wniosek firmy 7R PROJEKT 15 Sp. z o. o., ul. Ludwinowska 7, 30-331 Kraków, reprezentowanej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: - udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm do urządzenia wodnego – rowu, na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2501/186 obręb Brzezinka w Mysłowicach, - udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usługi wodnej obejmującej odprowadzanie do urządzenia wodnego – rowu, projektowanym wylotem, wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej, służący do odprowadzania opadów atmosferycznych, pochodzących z odwodnienia terenu projektowanego budynku magazynowo – produkcyjnego z zapleczem socjalnym i higieniczno – sanitarnym, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 197, 198, 199, 200, 201, 411/202, 412/202, 548/203, 1568/204, 1569/204, 205, 206, 188, 187, 2502/186 obręb Brzezinka w Mysłowicach, - udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
3 stycznia 2022 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23 grudnia 2021 r. znak: GL.ZUZ.2.4210.819.2021.AK informujące, że decyzją z dnia 23 grudnia 2021 r. znak GL.ZUZ.2.4210.819.2021.AK zostało udzielone pozwolenie wodnoprawne Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, na: 1. na przebudowę i odbudowę rowu celem ułożenia gazociągu DN500 mm, na działkach o numerach ewidencyjnych 1652/339, 1650/339, 1651/339, 1656/344, 1653/343,1654/343, 1655/344, 1657/344, 1659/340, obręb Kosztowy, gmina Mysłowice; 2. przebudowę i odbudowę rowu celem ułożenia gazociągu DN500 mm, na działkach o numerach ewidencyjnych 1658/340, 1661/347, 1663/320, 1660/347, 1662/320, obręb Kosztowy, gmina Mysłowice; 3. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące – pod dnem Rowu Kosztowskiego gazociągu DN500 mm, na działkach o numerach ewidencyjnych 2111/386, 2110/386, 1705/386, 2677/386, 2679/386, 2680/386, obręb Kosztowy oraz 219, 220, 1547/172, obręb Krasowy, gmina Mysłowice; 4. przebudowę i odbudowę rowu celem ułożenia gazociągu DN500 mm, na działkach o numerach ewidencyjnych 1741/112, 1996/112, obręb Dziećkowice, gmina Mysłowice; 5. przebudowę i odbudowę rowu celem ułożenia gazociągu DN500 mm, na działkach o numerach ewidencyjnych 71, 127/55, 2031/97, obręb Dziećkowice, gmina Mysłowice; 6. przebudowę i odbudowę rowu celem ułożenia gazociągu DN500 mm, na działkach o numerach ewidencyjnych 127/55, 140/56, obręb Dziećkowice, gmina Mysłowice; 7. przebudowę i odbudowę rowu celem ułożenia gazociągu DN500 mm, na działkach o numerach ewidencyjnych 127/55, 140/56, obręb Dziećkowice, gmina Mysłowice; 8. przebudowę i odbudowę rowu celem ułożenia gazociągu DN500 mm, na działkach o numerach ewidencyjnych 83, 175/56, 143/40, 142/40, obręb Dziećkowice, gmina Mysłowice; 9. przebudowę i odbudowę rowu celem ułożenia gazociągu DN500 mm, na działkach o numerach ewidencyjnych 83, 175/56, 143/40, 142/40, obręb Dziećkowice, gmina Mysłowice; 10. przebudowę i odbudowę rowu (przywrócenie do stanu poprzedzającego prace wykonawcze) na długości ok. 2,5 m celem ułożenia kabla elektroenergetycznego, na działkach o numerach ewidencyjnych 1631/49, obręb Kosztowy, gmina Mysłowice.
Źródło: Kierownik Zespołu Ochrony Środowiska i Eksploatacji Górniczej
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-06-12)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2022-01-18)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP