Struktura organizacyjna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Pełnomocnik ds. Przedsięwzięć Publicznych
n n
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 219
tel.: +48 32 317 11 03

Zakres działań:

Zakres działania:

1) Informowanie na temat możliwości dofinansowania zadań miejskich z funduszy strukturalnych i innych źródeł zewnętrznych.

2) Inicjowanie i opiniowanie propozycji działań merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych w celu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy z Unii Europejskiej.

3) Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskiwania funduszy zewnętrznych we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

4) Zarządzanie projektami finansowanymi z Unii Europejskiej i innych źródeł, realizowanymi przez Urząd – w szczególności monitorowanie realizacji projektów, przygotowywanie sprawozdań oraz wniosków o płatność.

5) Współpraca z samorządami, organizacjami pozarządowymi w zakresie integracji działań dla

pozyskiwania środków na rzecz rozwoju Miasta

Informację wprowadził(a): Anna Górny (2020-10-28)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP