Struktura organizacyjna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GN)
Plac Wolności 4, 41-400 Mysłowice
tel.: (+48) 32 317 11 27, 32 317 11 45, 32 317 11 25, 32 317 11 00 wew. 418, 32 317 13 90
fax: (+48) 32 222 58 48
Pracownicy: znajdź pracownika

Naczelnik Wydziału
Łukasz Dera
tel.: (+48) 32 31 71 215
pokój: 312
Zakres działań:
 • Zlecanie szacowania nieruchomości oraz podziałów geodezyjnych dla potrzeb wydziału.
 • Przygotowywanie nieruchomości do obrotu prawnego poprzez uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień branżowych.
 • Składanie wniosków wieczysto - księgowych wraz z dokumentacją geodezyjną z zakresu działań wydziału.
 • Sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym i bezprzetargowym.
 • Przeprowadzanie, organizowanie i ogłaszanie przetargów na zbycie nieruchomości.
 • Ustanawianie służebności na nieruchomościach.
 • Zamiana nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa na nieruchomości osób fizycznych i prawnych.
 • Znoszenie współwłasności nieruchomości.
 • Naliczanie i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.
 • Współpraca z innymi organami, właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego, które na mocy odrębnych przepisów o gospodarce nieruchomościami Skarbu Państwa zbywają nieruchomości na podstawie pełnomocnictwa wojewody.
 • Realizacja obowiązków wynikających z ustaw podatkowych związanych z zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy, zabezpieczanie środków finansowych na ten cel.
 • Przygotowywanie informacji o stanie mienia gminy.
 • Tworzenie i gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnym i powiatowym zasobem nieruchomości.
 • Prowadzenie i aktualizowanie w/w zasobów.
 • Przygotowywanie nieruchomości do wydzierżawienia poprzez uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień branżowych.
 • Wydzierżawianie nieruchomości w trybach przetargowym i bezprzetargowym.
 • Zmiana opłat z tytułu wydzierżawiania i udostępniania nieruchomości.
 • Podejmowanie czynności we współpracy z Radcami Prawnymi o roszczenie wynikające z zawartych umów dzierżawy i posiadanych praw do nieruchomości.
 • Wydawanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości celem prowadzenia modernizacji, remontu, budowy lub wymiany sieci uzbrojenia w nieruchomościach Gminy i Skarbu Państwa - poza pasem drogowym.
 • Wyrażanie zgody na budowę w granicy działki.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem nieruchomości nie stanowiących pasów drogowych pod umieszczenie nośników reklamowych, z wyłączeniem miejskich bilbordów.
 • Oddawanie nieruchomości w użyczenie.
 • Ustalanie opłat adiacenckich w związku z urządzeniem lub modernizacją drogi albo stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.
 • Komunalizacja mienia Skarbu Państwa z mocy prawa i na wniosek Prezydenta Miasta.
 • Ustalanie sposobów i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych wraz z ustalaniem dodatkowych terminów zagospodarowania.
 • Stwierdzanie nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności budynków i innych urządzeń związanych z gruntem przez państwowe i komunalne osoby prawne.
 • Przekształcanie w drodze decyzji prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 • Sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu wraz ze sprzedażą lokalu.
 • Wywłaszczanie nieruchomości.
 • Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.
 • Orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości na żądanie poprzednich właścicieli i ich następców prawnych.
 • Wykreślanie z ksiąg wieczystych wpisów dotyczących obciążeń, które wygasły lub stały się bezpodstawne.
 • Zawieranie aktów notarialnych wykupu nieruchomości wynikających z przeprowadzenia i zakończenia procedury na podstawie ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd.
 • Regulacja stanów prawnych nieruchomości zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 • Wykupy nieruchomości do zasobu mienia gminnego poza pasami drogowymi.
 • Nabywanie nieruchomości poza pasami drogowymi, w drodze pierwokupu, podziałów i scaleń.
 • Nabywanie nieruchomości na podstawie ordynacji podatkowej.
 • Nabywanie nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przez Radców Prawnych postępowania spadkowego.
 • Nabywanie nieruchomości na skutek zrzeczenia się lub pozostałych po zlikwidowaniu lub sprywatyzowaniu osób prawnych oraz po zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych lub na podstawie innych tytułów prawnych.
 • Odbieranie gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd w przypadku niedotrzymania warunków umowy.
 • Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na cele szczególne.
 • Regulowanie nieruchomości zajętych pod ogrody działkowe.
 • Wydawanie rozstrzygnięć zgodnie z art. 124 - 126 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 • Przewidziany przepisami prawa w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne  należące w całości do kompetencji geodety powiatowego, oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi, prowadzenie ewidencji nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości oraz zawiadamiania o nadaniu numeru, rozgraniczania nieruchomości.
 • W zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej bieżąca aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie:
 1. odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz aktów notarialnych,
 2. materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 3. wpisów w innych rejestrach publicznych,
 4. dokumentacji architektoniczno –budowlanej,
 5. zgłoszeń zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
 • Dokonywanie okresowej weryfikacji lub przeprowadzanie procedury modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
 • Sporządzanie okresowych zestawień zbiorczych dotyczących gruntów, budynków i lokali.
 • Zawiadamianie podmiotów oraz organów podatkowych, sądów i urzędu statystycznego o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów i budynków.
 • Udzielanie informacji o gruntach, budynkach i lokalach, udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków zawierających dane podmiotów oraz wydawanie wypisów z operatu ewidencyjnego na żądanie właścicieli, władających, organów administracji oraz podmiotów nie będących organami administracji publicznej realizujących zadania publiczne i innych podmiotów, które wykażą interes prawny.
 • Aktualizacja użytków gruntowych , wydawanie decyzji w sprawie klasyfikacji gruntów.
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań przekazywanych do Głównego Geodety Kraju oraz wojewódzkich organów Służby Geodezyjnej gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
 • Prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, przetwarzanie materiałów zasobu do postaci dokumentów elektronicznych.
 • Prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.
 • Przyjmowanie i weryfikacja opracowań geodezyjnych będących wynikiem pomiarów terenowych.
 • Bieżąca aktualizacja baz danych na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do zasobu.
 • Wyłączanie z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową.
 • Wystawianie licencji określających uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych z zasobu materiałów.
 • Obliczanie opłaty za udostępnione materiały i dokumentowanie jej w Dokumencie Obliczenia Opłaty, a w razie sporu wydawanie decyzji administracyjnych o ustaleniu opłaty.
 • Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 • Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w ramach narad koordynacyjnych, wyznaczanie terminów oraz miejsc narad.
 • Prowadzenie rejestru wniosków dotyczących uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu składanych przez inwestora lub projektanta.
 • Kontrola przedkładanych do uzgodnień dokumentacji projektowych.
 • Współpraca z podmiotami władającymi sieciami.
 • Aktualizacja bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie projektowanych sieci.
 • W zakresie zadań własnych gminy:
 1. prowadzenie postanowień w sprawie podziału nieruchomości,
 2. prowadzenie postępowań w zakresie rozgraniczania nieruchomości,
 3. prowadzenie bazy danych ewidencji miejscowości ulic i adresów,
 4. ustalanie numerów porządkowych dla budynków mieszkalnych i innych wybudowanych, będących w trakcie budowy oraz prognozowanych do wybudowania oraz zawiadamianie właścicieli posesji a także instytucji o nadaniach numerów,
 5. opracowywanie projektów uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy.
 • Tworzenie rozwój i utrzymanie zasobu informatycznego Miasta w ramach Mysłowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP), w tym kontrola, analiza, integracja danych oraz udostępnianie danych z zasobu w sieci wewnętrznej Urzędu oraz na zewnątrz w ramach opracowanych e-usług przy udziale Wydziału Informatyki.
 • Tworzenie rozwój i utrzymanie zasobu informatycznego niezbędnego do prowadzenia teleinformatycznych systemów do prowadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym zakup niezbędnych licencji i modułów.
 • Opracowywanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z ich realizacji w zakresie zadań Wydziału, realizacja wydatków budżetowych zgodnie z opracowanym harmonogramem.
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-04)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2021-03-24)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP