Struktura organizacyjna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac (OR)
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 303
tel.: (+48) 32 317 13 18
fax: (+48) 32 222 25 65
Pracownicy: znajdź pracownika

Naczelnik Wydziału
Joanna Wiernek
tel.: (+48) 32 317 12 08
pokój: 220
Zakres działań:
 • Prowadzenie spraw pracowniczych, (polityki kadrowej) w tym  akt osobowych pracowników Urzędu oraz spraw emerytalno-rentowych.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu.
 • Organizacja prac związanych z okresowymi ocenami pracowników samorządowych.
 • Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy  w zakresie staży absolwenckich.
 • Organizacja prac związanych z przyjmowaniem osób do odbywania praktyk zawodowych.
 • Planowanie i gospodarowanie etatami oraz funduszem płac w Urzędzie.
 • Naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS i podatków pracowników Urzędu.
 • Prowadzenie rozliczeń i dokumentacji rozliczeniowej w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Planowanie i gospodarowanie  funduszem świadczeń socjalnych.
 • Sporządzanie deklaracji PFRON.
 • Prowadzenie rejestru,  gromadzenie oraz przekazywanie do publikacji  zarządzeń Prezydenta Miasta.
 • Prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Prezydenta Miasta. 
 • Prowadzenie rejestru  skarg i wniosków obywateli oraz sporządzanie rocznych sprawozdań zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta.
 • Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem  pracowników Urzędu na szkolenia, seminaria oraz konferencje.
 • Prowadzenie spraw związanych z odbywaniem podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta, w tym sporządzanie umów o używanie samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy w celach służbowych. 
 • Wykonywanie czynności związanych z zadaniami Prezydenta przy wyborach do:
 1. organów samorządu terytorialnego,
 2. Sejmu i Senatu RP,
 3. Prezydenta RP,
 4. Parlamentu Europejskiego.
 • Obsługa kancelaryjno-biurowa sekretariatów: Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta i Sekretarza Miasta.
 • Prowadzenie kancelarii ogólnej, w tym:
 1. nadzór nad prowadzeniem korespondencji z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Obiegu   Dokumentacji (e-SOD),
 2. przyjmowanie, wysyłanie, rejestracja, segregacja oraz przekazywanie korespondencji urzędowej.
 • Prowadzenie i nadzór nad punktem informacyjnym zlokalizowanym w Biurze Obsługi Mieszkańca poprzez: udzielanie informacji o zakresie działania Biura Obsługi Mieszkańca i Urzędu Miasta, wydawanie druków niezbędnych do załatwiania spraw, wykonywanie kserokopii dla potrzeb Urzędu.
 • Przygotowywanie projektu budżetu Urzędu w zakresie działania Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac i przypisanych klasyfikacji budżetowych.
 • Planowanie i realizacja wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem  Urzędu, w tym zakup usług i dostaw zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu, m.in. zapewnienie ciągłości świadczeń usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych, introligatorskich, poligraficznych, medycznych, tłumaczeń przysięgłych, prenumerata i rozdział wydawnictw fachowych, prasy i książek, zakup materiałów i wyposażenia, obsługa prawna Urzędu).
 • Przechowywanie i udostępnianie książki kontroli oraz gromadzenie kopii protokołów z przeprowadzonych kontroli przez podmioty zewnętrzne.
 • Organizacja spraw związanych z administrowaniem siedziby Urzędu.
 • Przyjmowanie i przedstawianie do analizy Prezydentowi Miasta oświadczeń majątkowych od osób zobowiązanych do ich złożenia,  a następnie przekazywanie ich części jawnej do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej a całości właściwemu Urzędowi Skarbowemu.
 • Prowadzenie wykazu podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian za nieściągalne grzywny.
 • Obsługa Prezydenta w zakresie pełnienia przez Gminę funkcji organu założycielskiego lub udziałowca spółek.
 • Gromadzenie i analizowanie informacji o organach zarządzających i nadzorczych spółek, majątku wniesionym przez gminę, oraz gwarancjach i poręczeniach udzielonych przez spółki, w których Gmina posiada udziały lub akcje.
 • Prowadzenie ewidencji i dokumentacji spółek, w których Gmina posiada udziały lub akcje.
 • Przygotowywanie i aktualizacja statutów oraz umów spółek prawa handlowego, w których Gmina posiada udziały lub akcje.
 • Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, nabywaniem, likwidacją, reorganizacją, sprzedażą spółek, udziałów lub akcji Gminy w spółkach prawa handlowego.
 • Nadzór nad wykorzystaniem majątku gminy, w tym przekazanym w formie wkładu spółkom prawa handlowego, w których Gmina posiada akcje lub udziały oraz monitorowanie realizacji zadań własnych gminy przez te spółki.
 • Monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej działalności spółek, w których Gmina posiada udziały lub akcje.
 • Analiza dokumentacji przekazywanej przez spółki (w tym przekazywanych na Walne Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników) oraz opracowywanie na ich podstawie opinii i wniosków.
 • Przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie czynności kontrolnych przez Rady Nadzorcze w spółkach handlowych, w których Gmina posiada udziały lub akcje.
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-04)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2021-03-24)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP