Struktura organizacyjna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
I Zastępca Prezydenta Miasta
Wojciech Chmiel
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 201
tel.: (+48) 32 31 71 101
fax: (+48) 32 22 22 565

I Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje mieszkańców po uprzednim uzgodnieniu spotkania w sekretariacie (p. 201) lub telefonicznie pod numerem: (+48) 32 31 71 101.

W czasie nieobecności Prezydenta - w zastępstwie - jego obowiązki wykonuje Pierwszy Zastępca Prezydenta, który jest upoważniony do realizacji zadań i podejmowania decyzji we wszelkich sprawach należących do właściwości Prezydenta z zastrzeżeniem art. 39 ust. 2 Ustawy o samorządzie gminnym.

Zastępcy Prezydenta uczestniczą w kierowaniu pracą Urzędu według podziału zadań - nadzorując i kontrolując pracę podległych im komórek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych gminy oraz powiatowych inspekcji, służb i straży.

Zastępcy Prezydenta Miasta pod względem formalno-prawnym podlegają Prezydentowi Miasta.

Zakres działań:

Zastępcy Prezydenta Miasta w szczególności:

  1. sprawują bezpośredni nadzór nad podporządkowanymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;
  2. zapewniają w podporządkowanych komórkach organizacyjnych kompleksowe rozwiązywanie problemów funkcjonowania i rozwoju Miasta;
  3. wydają decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na mocy szczegółowych upoważnień Prezydenta;
  4. nadzorują udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje posłów, senatorów i radnych w zakresie powierzonej im działalności;
  5. nadzorują rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli w zakresie powierzonej im działalności;
  6. zastępują Prezydenta w czasie jego nieobecności w drodze odrębnego zarządzenia.
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-04)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2019-01-28)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP