Struktura organizacyjna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Skarbnik Miasta (156)
Lidia Łazarczyk
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 207
tel.: (+48) 32 317 13 14
fax: (+48) 32 222 25 65

Skarbnik Miasta podlega pod względem formalno - prawnym Prezydentowi Miasta.

Zakres działań:

Do zadań Skarbnika Miasta – głównego księgowego budżetu, należy:

  1. realizacja Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  2. realizacja Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  3. nadzór nad realizacją Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz opłacie skarbowej;
  4. nadzór nad prawidłowym wykonywaniem budżetu Miasta;
  5. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej przez komórki organizacyjne Urzędu; jednostki organizacyjne gminy i powiatu oraz powiatowe inspekcje, służby i straże;
  6. składanie Prezydentowi okresowych sprawozdań z zakresu gospodarki finansowej Miasta;
  7. uczestnictwo w pracach i posiedzeniach Komisji Rady Miasta;
  8. bezpośredni nadzór nad podporządkowanymi komórkami organizacyjnymi zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu;
  9. wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta w sprawach finansowych Miasta.
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-04)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2014-10-17)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP