Struktura organizacyjna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Ochrony Środowiska (OS)
ul. Strumieńskiego 5, 41-400 Mysłowice
tel.: (+48) 32 31 71 367
fax: (+48) 32 222 25 65
Plac Wolności 1, 41-400 Mysłowice
tel.: (+48) 32 317 11 62
fax: (+48) 32 222 25 65
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik Zespołu
Urszula Dyla
tel.: 533-735-347
pokój: 21
Zakres działań:
 • Zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska związane z:
 1. ochroną przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi,
 2. ochroną powietrza,
 3. przyjmowaniem zgłoszeń instalacji,
 4. zobowiązywaniem do wykonania przeglądu ekologicznego,
 5. wydawaniem pozwoleń.
 • Zadania wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności związane z:
 1. ochroną środowiska w działalności inwestycyjnej,
 2. udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie,
 3. prowadzeniem publicznie dostępnych wykazów w formie elektronicznej,
 4. wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 • Zadania wynikające z ustawy Prawo wodne w tym:
 1. regulowanie spraw związanych z dostępem do wody, rozgraniczaniem gruntów pokrytych wodami, ustalanie linii brzegu,
 2. ochrona wód przed zanieczyszczeniem w ramach zwykłego korzystania z wód,
 3. zatwierdzanie ugód w sprawach zmian stosunków wodnych na gruncie,
 4. utrzymanie rowów melioracyjnych,
 5. przygotowanie dokumentów do poboru opłat za zmniejszenie naturalnej retencji, prowadzenie postępowań związanych z w/w opłatą, doprowadzenie należnych opłat do Wód Polskich
 6. realizacja zadań związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych: uchwalanie i aktualizacja projektów planu aglomeracji na terenie gminy Mysłowice; kontrola sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 7. przygotowywanie dokumentów do racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi.
 • Zadania wynikające z ustawy o odpadach:
 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach: uzgadniania, zezwalania i opiniowania sposobu postępowania z odpadami innymi niż komunalne,
 2. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, oraz wydawanie decyzji o cofnięciu takich zezwoleń
 3. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów oraz wydawanie decyzji o cofnięciu takich zezwoleń
 4. nakazywanie w drodze decyzji usuwania odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania,
 5. zatwierdzanie instrukcji prowadzenia składowisk odpadów,
 6. zezwalania na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach innych składowisk,
 7. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
 • Zadania wynikające z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 • Zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody:
 1. prowadzenie rejestrów roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom,
 2. prowadzenie rejestrów pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo – krajobrazowych,
 3. przygotowywanie dokumentacji obiektów proponowanych do objęcia ochroną prawną w zakresie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody.
 • Zadania wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:
 1. prowadzenie postępowania potwierdzającego posiadanie kwalifikacji rolniczych,
 2. poświadczanie posiadania i prowadzenia gospodarstwa rolnego w oparciu o posiadane dane.
 • Zadania związane z prowadzeniem działalności rolniczej, w tym:
 1. wydawanie zaświadczeń o wliczaniu okresu pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do celów rentowych,
 2. statystyka – organizacja i prowadzenie spisów rolnych,
 3. organizacja i prowadzenie wyborów do Izb Rolniczych,
 4. współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii,
 5. współpraca z Powiatowym Inspektoratem Ochrony Roślin,
 6. współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego,
 7. współpraca ze Śląską Izbą Rolniczą.
 • Zadania wynikające z ustawy o rybołówstwie, w tym:
 1. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
 2. rejestracja sprzętu służącego do amatorskiego połowu ryb.
 • Zadania wynikające z ustawy o łowiectwie, w tym:
 1. wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
 2. zatwierdzanie rocznych planów łowieckich,
 3. opiniowanie wniosków Kół Łowieckich do zawierania umów na dzierżawę obwodów łowieckich,
 4. szacowanie szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych.
 • Zadania wynikające z ustawy o lasach, w tym m.in: nadzór nad gospodarką w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w porozumieniu z Nadleśnictwem.
 • Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych m.in:
 1. w zakresie wydawania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej,
 2. zobowiązywanie do rekultywacji gruntów zdegradowanych.
 • Zadania wynikające z ustawy prawo geologiczne i górnicze związane z całokształtem prowadzonych prac eksploatacyjnych w tym:
 1. opiniowanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, złóż węglowodorów ( wraz z ich wydobyciem),
 2. uzgadnianie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów lub dwutlenku węgla,
 3. udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie  kopalin będących
 4. w kompetencji Prezydenta,
 5. zatwierdzenie w drodze decyzji projektów robót geologicznych,
 6. zatwierdzenie w drodze decyzji dokumentacji geologicznej lub hydrogeologicznej,
 7. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonywania prac geologicznych oraz o terminie i sposobie poboru próbek,
 8. gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, chronienie i udostępnianie informacji geologicznej,
 9. opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych oraz dodatków do tych planów,
 10. wykonywanie innych zadań wynikających z zakresu działania pierwszej instancji administracji geologicznej,
 11. ocena konieczności sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach terenu górniczego,
 12. koordynacja całokształtu spraw związanych z naprawą szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych w obiektach stanowiących własność gminy, a w szczególności przygotowanie wniosków o naprawę szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych w obiektach stanowiących własność gminy na podstawie wniosków zarządców tych obiektów, prowadzenie postępowań ugodowych z zakładami górniczymi odnośnie ustalania zakresu rzeczowo – finansowego oraz warunków realizacji napraw szkód, prowadzenie ewidencji i rejestru ugód dotyczących naprawy szkód górniczych.
 • Prowadzenie postępowań związanych z kontrolą ubezpieczeń budynków rolniczych zgodnie z ustawą z dnia o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
 • Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 • Prowadzenie postępowań związanych z usunięciem drzew i krzewów na terenach nieruchomości prywatnych.
 • Rozpatrywanie wniosków dotyczących usunięcia bądź przycinki drzew i krzewów rosnących na terenie Gminy i Skarbu Państwa, typowanie do usunięcia bądź przycinki zieleni rosnącej na terenach miejskich, sporządzanie wniosków o uzyskanie zezwolenia na usunięcie wyżej wymienionych drzew i krzewów, występowanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wyznaczenie innego organu do prowadzenia postępowania, a także uczestniczenie w tym postępowaniu na prawach strony.
 • Pielęgnacja drzew i krzewów w mieście, dokonywanie nasadzeń zastępczych na terenach miejskich, a także nadzorowanie prac w tym zakresie z wyłączeniem decyzji wynikających z realizacji inwestycji na terenie Miasta, a także decyzji pozyskanych przez zarządców terenów.
 • Pielęgnacja ustanowionych pomników przyrody.
 • Utrzymanie miejsc zieleni urządzonej na terenach stanowiących własność gminy, utrzymanie Parku Zamkowego utrzymanie rond, obsadzanie kwiatami skwerów miejskich, donic oraz tworzenie nowych miejsc zieleni urządzonej.
 • Wydawanie decyzji w sprawach rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności za usuwanie lub zniszczenie drzew lub krzewów.Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym m.in.
 1. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności:
 2. współudział w opracowywaniu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie i realizacja zadań wynikających z zapisu regulaminu,
 3. prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów,
 4. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ścieków,
 5. prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
 6. kontrola działalności przedsiębiorcy w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem,
 7. kontrola i egzekwowanie odprowadzania ścieków do zbiorników bezodpływowych lub odpowiednich dopuszczalnych do stosowania urządzeń kanalizacyjnych,
 8. prowadzenie ewidencji przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie  opróżniania zbiorników gromadzących nieczystości oraz tych, którym cofnięto zezwolenie,
 9. kontrola i egzekwowanie sprawozdań wymaganych ustawą od podmiotów prowadzących działalność jw.,
 10. prowadzenie spraw związanych z likwidacją dzikich wysypisk,
 11. prowadzenie wymiaru, przypisu, odpisu dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 12. określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 13. prowadzenia postępowań ws. określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 14. prowadzenia Rejestru Działalności Regulowanej,
 15. prowadzenie spraw związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych.
 • Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, zasobem wodnym, ściekami i wodami opadowymi.
 • Prowadzenie spraw z zakresu strategii funkcjonowania rowów komunalnych.
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad MPWiK Sp. z o.o. w zakresie zadań Wydziału.
 • Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem majątkiem gminy w zakresie realizacji zadań gminy dotyczących gospodarki wodno – ściekowej:
 1. porządkowanie sieci przynależnych gminie, przygotowywanie i zlecanie sporządzenia stosownych dokumentacji,
 2. współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu i spółki miejskiej,
 3. prowadzenie postępowań związanych z likwidacją środków trwałych.
 • Przygotowywanie i opracowanie projektów, programów i planów rozwoju miejskich sieci ciepłowniczych i energetycznych oraz zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta lub jego części w przypadku, gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają pełnego zaopatrzenia.
 • Wdrażanie rozwiązań mających na celu poprawę efektywności energetycznej jednostek organizacyjnych urzędu Miasta ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Efektywności EnergetycznejOrganizowanie działań mających na celu optymalizację kosztów zakupu nośników energii na potrzeby jednostek organizacyjnych urzędu Miasta.
 • Opiniowanie audytów energetycznych i części energetycznych wniosków o dofinansowanie dla inwestycji gminnych.
 • Monitorowanie danych dla oceny realizacji założeń zaopatrzenia Miasta Mysłowice w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz dla oceny spójności planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych z założeniami zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 • Pomoc w przygotowywaniu lub opiniowanie wniosków o dofinansowanie dla inwestycji gminnych w częściach dotyczących spraw energetycznych.
 • Opiniowanie planów termomodernizacji i uciepłownienia obiektów gminnych.
 • Gromadzenie danych o gospodarowaniu energią na terenie Miasta.
 • Energetycznych, skierowanej do użytkowników obiektów komunalnych i mieszkańców gminy, w tym:
 1. doradztwo energetyczne dla zarządzających miejskimi jednostkami organizacyjnymi;
 2. kreowanie działań energooszczędnych w miejskich jednostkach organizacyjnych;
 3. propagowanie oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta, wdrażanie działań na rzecz zmniejszenia emisji CO2;
 4. współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagującymi racjonalne
 5. użytkowanie i zarządzanie energią oraz udział w programach finansowanych z funduszy europejskich i krajowych związanych z zakresem działań komórki.
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-04)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2021-03-24)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP