Struktura organizacyjna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Infrastruktury Miejskiej (IM)
ul. Plac Wolności 5, 41-400 Mysłowice
tel.: (+48) 32 317 13 61
fax: (+48) 32 317 11 10
Pracownicy: znajdź pracownika

Naczelnik Wydziału
Tadeusz Witański
tel.: (+48) 32 31 71 206
pokój: 110
Zakres działań:
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 • Realizacja zadań wynikających z ustaw o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych.
 • Rozliczanie kosztów zarządu i funduszu remontowego, koordynowanie spraw związanych ze Wspólnotami Mieszkaniowymi.
 • Prowadzenie spraw dotyczących udzielanych dotacji Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej (MZGK).
 • Obsługa Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 • Realizacja zadania wynikająca z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych.
 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli nad MZGK.
 • Tworzenie uchwał i zarządzeń związanych z wynajmem lokali użytkowych oraz prowadzenie spraw z tym związanych.
 • Prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań innym administratorom  oraz prowadzenie spraw związanych z roszczeniami zwrotnymi.
 • Prowadzenie spraw związanych z cmentarzami komunalnymi i wyznaniowymi.
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.
 • Utrzymanie i remonty miejsc pamięci narodowej.
 • Utrzymanie i remonty grobownictwa wojennego.
 • Utrzymanie czystości w przejściach podziemnych i utrzymanie szaletów miejskich.
 • Letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg publicznych, wewnętrznych, placów, parków i chodników na terenach gminnych.
 • Prowadzenie postępowań dotyczących pojazdów usuniętych na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawniony podmiot, stosownie do art. 50 a i 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, jak również przygotowanie uchwał i zarządzeń w przedmiotowym zakresie.
 • Prowadzenie postępowań dotyczących przyznania wynagrodzenia za dozór, zwrot koniecznych wydatków związanych z wykonywaniem dozoru oraz kosztów usunięcia pojazdów z drogi.
 • Utrzymanie wiat przystankowych ,słupów ogłoszeniowych oraz tablic informacyjnych.
 • Utrzymanie placów zabaw, siłowni napowietrznych ( plenerowych) oraz boisk na terenach będących własnością gminy.
 • Utrzymanie fontann.
 • Utrzymanie ławek parkowych i ławek w pasie drogowym.
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad Zakładem Oczyszczania Miasta Mysłowice Sp. z o.o. w zakresie zadań własnych Wydziału.
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad Śląskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w zakresie zadań własnych Wydziału.
 • Flagowanie Miasta.
 • Zadania wynikające z ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo o ruchu drogowym i innych pokrewnych ustaw dotyczących dróg, w szczególności:
 1. w zakresie zarządcy dróg i mostów,
 2. utrzymanie bieżące dróg,
 3. utrzymanie bieżące dróg wewnętrznych, parkingów, zatok i przystanków,
 4. utrzymanie bieżące obiektów mostowych. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych, weryfikacja (odbiór) stanu technicznego pasa drogowego po realizacji zamierzeń inwestycyjnych, na które udzielono zgody na zajęcie pasa drogowego.
 • Określanie przynależności projektowanych dróg (wynikających z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub istniejących dróg) do zasobu dróg powiatowych lub gminnych; określanie przebiegu pasów drogowych tych dróg, dróg publicznych, wewnętrznych.
 • Wykonywanie zadań określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym oraz prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami finansowymi z KZK GOP, MZK Tychy oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego.
 • Dobudowa wpustów kanalizacji deszczowej.
 • Utrzymanie przykanalików i studzienek kanalizacji deszczowej, w tym czyszczenie i remonty.
 • Inwentaryzacja dróg wewnętrznych zlokalizowanych na gruntach komunalnych.
 • Tworzenie informacji o drogach dla GDDKiA.
 • Współpraca w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z wyłączeniem wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.
 • Współpraca w zakresie przygotowania uchwał w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Miasta Mysłowice do właściwej kategorii.
 • Remonty bieżące nawierzchni jezdni i chodników drogowych.
 • Utrzymanie przydrożnych rowów.
 • Realizacja zadań z zakresu remontów rowów przydrożnych, komunalnych i melioracyjnych na terenach gminnych.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań wyborczych i referendalnych.
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-04)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2019-04-04)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP