Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzony przez Wydział Ochrony Środowiska

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Wzór publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, składa się z kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zwierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2010 r. nr 186, poz. 1249). Rozporządzenie to było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 120, poz. 827), które na podstawie art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), straciło moc z dniem 16 listopada 2010 r.

 

..:: Wyszukiwanie kart w wykazie ::..

Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP