Zbiory aktów prawa miejscowego

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
27 czerwca 2019 Uchwała nr X/156/19 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy
27 czerwca 2019 Uchwała nr X/155/19 w sprawie ustalania zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielenia i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
27 czerwca 2019 Uchwała nr X/151/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/93/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice
27 czerwca 2019 Uchwała nr X/149/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-03-05)
Informację zmodyfikował(a): Natalia Wypiór (2019-07-30)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP