Zbiory aktów prawa miejscowego

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
28 listopada 2019 Uchwała nr XV/222/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/1018/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych wraz z autopoprawką
28 listopada 2019 Uchwała nr XV/220/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/35/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie stosowania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wraz z autopoprawką
28 listopada 2019 Uchwała nr XV/219/19 w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
28 listopada 2019 Uchwała nr XV/217/19 w sprawie zmiany „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta Mysłowice na lata 2017 - 2021” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVII/435/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2016 r.
Źródło: Dariusz Wójtowicz, Prezydent Miasta Mysłowice
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-03-05)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2019-12-09)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP