Zbiory aktów prawa miejscowego

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
27 października 2022 Uchwała nr LIX/955/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023
27 października 2022 Uchwała nr LIX/954/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach realizacji projektu „STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii
27 października 2022 Uchwała Nr LIX/953/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/648/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice
27 października 2022 Uchwała nr LIX/952/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/647/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice
27 października 2022 Uchwała nr LIX/951/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Mysłowice
27 października 2022 Uchwała nr LIX/950/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
27 października 2022 Uchwała nr LIX/947/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/466/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bończyka i Katowickiej w Mysłowicach
27 października 2022 Uchwała nr LIX/945/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2022 rok
27 października 2022 Uchwała nr LIX/944/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2022 rok
27 października 2022 Uchwała nr LIX/943/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2022 rok
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-03-05)
Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Smantek (2022-11-16)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP