Uchwały

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Numer Tytuł Data
1188 Uchwała nr LXX/1188/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mysłowicach 2023-08-31
1187 Uchwała nr LXX/1187/23 w sprawie zmiany Uchwały nr LXVI/1064/23 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023 przeznaczonych na realizację zadań w Mysłowicach 2023-08-31
1186 Uchwała nr LXX/1186/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/856/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w latach 2022-2023 w niezmienionej formie programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w mieście Mysłowice na lata 2015-2020" w celu jego kontynuacji 2023-08-31
1185 Uchwała nr LXX/1185/23 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Robotniczej 2023-08-31
1184 Uchwała nr LXX/1184/23 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Sobieskiego 2023-08-31
1183 Uchwała nr LXX/1183/23 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Armii Krajowej 2023-08-31
1182 Uchwała nr LXX/1182/23 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Katowickiej 2023-08-31
1181 Uchwała nr LXX/1181/23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mysłowice w 2023 roku 2023-08-31
1180 Uchwała nr LXX/1180/23 w sprawie nadania nazwy stadionowi miejskiemu znajdującemu się w Parku Rekreacyjnym Promenada w Mysłowicach 2023-08-31
1179 Uchwała nr LXX/1179/23 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Mikołowskiej 2023-08-31
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP