Uchwały

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Numer Tytuł Data
959 Uchwała nr LIX/959/22 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Robotniczej / 2022-10-27
958 Uchwała nr LIX/958/22 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z dwóch lokali mieszkalnych położonych w Mysłowicach przy ul. Katowickiej / 2022-10-27
957 Uchwała nr LIX/957/22 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Reja/ 2022-10-27
956 Uchwała nr LIX/956/22 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Morcinka / 2022-10-27
955 Uchwała nr LIX/955/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 2022-10-27
954 Uchwała nr LIX/954/22 w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach realizacji projektu „STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii 2022-10-27
953 Uchwała nr LIX/953/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/648/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice 2022-10-27
952 Uchwała nr LIX/952/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/647/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice 2022-10-27
951 Uchwała nr LIX/951/22 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Mysłowice 2022-10-27
950 Uchwała nr LIX/950/22 w sprawie ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu 2022-10-27
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP