Uchwały

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Numer Tytuł Data
772 Uchwała nr L/772/21 w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mysłowice na rok 2022 2021-12-21
771 Uchwała nr L/771/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/542/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 marca 2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021 przeznaczonych na realizację zadań w Mysłowicach 2021-12-21
770 Uchwała nr L/770/21 w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Mysłowice 2021-12-21
769 Uchwała nr L/769/21 w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej Dzielnicy Centrum w Mysłowicach na lata 2021 —2023” 2021-12-21
768 Uchwała nr L/768/21 w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej Dzielnicy Piasek w Mysłowicach na lata 2021 —2023” 2021-12-21
767 Uchwała nr L/767/21 w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej Dzielnicy Stare Miasto w Mysłowicach na lata 2021— 2023” 2021-12-21
766 Uchwała nr L/766/21 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Mysłowice 2021-12-21
765 Uchwała nr L/765/21 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Robotniczej / oraz przy ul. Reja / 2021-12-21
764 Uchwała nr L/764/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Batalionów Chłopskich 2021-12-21
763 Uchwała nr L/763/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Mysłowice a Gminą Sosnowiec w sprawie powierzenia Gminie Sosnowiec wykonania zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z obszaru Gminy Mysłowice 2021-12-21
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP