Uchwały

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Numer Tytuł Data
1006 Uchwała nr LXI/1006/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Mysłowice. 2022-12-20
1005 Uchwała nr LXI/1005/22 w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania. 2022-12-20
1004 Uchwała nr LXI/1004/22 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LX/981/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania. 2022-12-20
1003 Uchwała nr LXI/1003/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr L744/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Miasto Mysłowice. 2022-12-20
1002 Uchwała nr LXI/1002/22 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na okres do dnia 30 czerwca 2027 roku umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w Mysłowicach przy ulic Mikołowskiej. 2022-12-20
1001 Uchwała nr LXI/1001/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Grunwaldzkiej 9. 2022-12-20
1000 Uchwała nr LXI/1000/22 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Wrzosowej. 2022-12-20
999 Uchwała nr LXI/999/22 w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach na lata 2023-2024”. 2022-12-20
998 Uchwała nr LXI/998/22 w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mysłowice na rok 2023”. 2022-12-20
997 Uchwała nr LXI/997/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/828/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2022 przeznaczonych na realizację zadań w Mysłowicach. 2022-12-20
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP