Tereny działalności gospodarczej

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Status: Aktualne
Lokalizacja: Mysłowice, ul. Gen. Jerzego Ziętka
Powierzchnia: 18599 m2

Informacja

o terenie niezabudowanym, przygotowanym do zbycia pod zabudowę na cele

produkcyjno – usługowe.

1. Położenie

  1. Nieruchomość niezabudowana, położona w Mysłowicach – Brzęczkowicach przy ul. Gen. Jerzego Ziętka.

  1. Adres: 41 - 400 Mysłowice, ul. Gen. Jerzego Ziętka.

  • W skład nieruchomości wchodzi działka nr 3714/404 o pow. 1,8599 ha, na arkuszu mapy 1 obrębu Brzęczkowice, zapisana w księdze wieczystej nr KA1L/00021235/2 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę na cele zgodne z obowiązującym planem miejscowym tj. pod zabudowę produkcyjno – usługową.

2. Charakterystyka działki

  1. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mysłowice.

  1. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,8599 ha

  1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXII/345/16 z dnia 25 maja 2016 roku, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Brzęczkowice Wschodnie w Mysłowicach ww. działka posiada przeznaczenie: P/U - tereny zabudowy produkcyjno – usługowej. Dla wskazanej nieruchomości obowiązują ustalenia ogólne obowiązującego miejscowego planu oraz szczegółowe zasady zagospodarowania terenu P/U ustalone w paragrafie 26 ww. uchwały, w którym m.in. określono:

1) przeznaczenie podstawowe terenu:

a) obiekty produkcyjne, składy i magazyny,

b) zabudowa usługowa;

2) zasady zagospodarowania terenu - dla przeznaczenia obiekty produkcyjne, składy i magazyny obowiązuje zadaszenie miejsc składowania i przeładunku;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

Zbywana działka znajduje się na obszarze terenu górniczego, w związku z czym wznoszenie trwałych budowli i urządzeń, wymaga uzgodnienia z właściwym organem państwowego nadzoru górniczego. Zagospodarowanie nin. nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych ustaleń wyżej wym. planu miejscowego.

  1. Dojazd komunikacją indywidualną: ul. Gen. Jerzego Ziętka.

  1. Dojazd komunikacją zbiorową: autobusami linii KZK GOP Nr 35, Nr 44, Nr 66, Nr 76, Nr 76N, Nr 106, Nr 149, Nr 219, Nr 223, Nr 536, Nr 788, Nr 931 i Nr M101.

  1. Uzbrojenie - w rejonie nieruchomości zlokalizowane są sieci uzbrojenia: elektroenergetyczna WN i NN, sieć wodociągowa woD300, kanalizacja deszczowa, a w środkowej części nieruchomości w kierunku południowo – północnym przebiega sieć wodociągowa woD1600.

3. Sposób zagospodarowania

Charakterystyka: Nieruchomość niezabudowana przeznaczona do sprzedaży pod zabudowę na cele zgodne z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zakazuje się budowy i użytkowania nieruchomości, które są niezgodne z funkcją produkcyjno – usługową oraz przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony środowiska. Zbywana nieruchomość częściowo porośnięta jest samosiejkami i drzewami. Od strony wschodniej graniczy z ogródkami działkowymi, od zachodu działkę ogranicza ul. Gen.J.Ziętka, a od południa w bliskim sąsiedztwie przebiega autostrada A4. Przez nieruchomość w kierunku południowo – północnym przebiega sieć magistrali wodociągowej woD1600, dla której ustalono strefę ochronną 10 mb z obu stron sieci. Przedmiotowa nieruchomość może być wykorzystana pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowane obiekty budowlane nie mogą naruszać istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu i przy ich lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci i urządzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdyby jednak projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającą siecią, nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt opracować projekt niezbędnej jej przebudowy lub zabezpieczenia, w uzgodnieniu z właścicielem sieci. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielowi sieci dostęp do sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.

Obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości odbywa się z drogi publicznej DW 934 ul. Gen. Jerzego Ziętka przez ogólnodostępną wewnętrzną drogę dojazdową. Droga DW 934 w rejonie działki 3714/404 jest nieograniczona tonażowo, jak również ogólnodostępna droga wewnętrzna w chwili obecnej nie posiada ograniczenia tonażowego. Jednakże w przypadku zwiększenia natężenia ruchu oraz zmiany struktury rodzajowej pojazdów niezbędne będzie przeprowadzenie badań konstrukcji nawierzchni i nośności drogi wewnętrznej. W zależności od wyniku powyższych badań konieczne może być wprowadzenie ograniczenia tonażowego lub dostosowanie obecnej konstrukcji drogi do wykorzystywania jej przez pojazdy o zwiększonym tonażu. Lokalizację zjazdu z drogi publicznej nabywca uzgodni we własnym zakresie z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu.

Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt w razie potrzeby: Wykonać badanie geotechniczne gruntu i ewentualnie dokonać odwodnienia działki; Uporządkować teren oraz dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową, po wcześniejszym uzyskaniu stosownej decyzji na wycinkę (koszty i opłaty z tym związane ponosi nabywca); Wykonać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków, a także wód opadowych.

 

  1. Tryb zbycia.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w całości.

 

W przypadku zainteresowania nabyciem przedmiotowej nieruchomości szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1 tel. 32 31 71 236 (pok.311). Szczegółowych informacji o możliwości zagospodarowania nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury, Planowania i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach, tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

Zdjęcia:
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP