Archiwum ofert nieruchomości

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach - Laryszu w rejonie ulic: Laryskiej i Cichej, obejmującej działki: nr 1067/136 o pow. 887 m2 i nr 1068/136 o pow. 984 m2, o łącznej pow. 1871 m2, zapisane w księdze wieczystej nr KA1L/00011094/8, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z udziałem 2/13 części w działce nr 1076/136 o pow. 1936 m2, przeznaczonej pod wewnętrzną drogę dojazdową, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1L/00038551/5 Sądu Rejonowego w Mysłowicach. Wyżej wym. działki położone są na arkuszu mapy 1 obrębu 0001 Brzezinka. Przeprowadzony w dniu 21.06.2022 r. pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nin. nieruchomości, zakończył się wynikiem negatywnym. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice, uchwałą nr XXI/267/20 z dnia 13 lutego 2020 roku, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Morgi w Mysłowicach, nieruchomość obejmująca działki: nr 1067/136 i nr 1068/136, oznaczona jest symbolem: 1.MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej, a działka nr 1076/136 oznaczona jest symb. 15.KDW – teren drogi wewnętrznej oraz częściowo oznaczona jest symb. 1.MN/U. Zbywane działki znajdują się na obszarze terenu górniczego, w związku z czym wznoszenie trwałych budowli i urządzeń, wymaga uzgodnienia z właściwym organem państwowego nadzoru górniczego. Zagospodarowanie nin. nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych ustaleń wyżej wym. planu miejscowego. Zbywana nieruchomość oraz udział Gminy Mysłowice w działce nr 1076/136, nie są obciążone prawami osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 270.000,-zł

(słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu za nieruchomość pod zabudowę i udział w drodze, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do wylicytowanej ceny sprzedaży, zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (na dzień ogłaszania przetargu podatek VAT wynosi 23%). Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT w całości, nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, na konto Urzędu Miasta Mysłowice, wskazane w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania wskazanego rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2022 r. o godz. 10.00 w sali nr 309A

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 28 września 2022 r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 54.000,-zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) wpłacając je na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski, z podaniem ww. numerów działek. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty reszty ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  1. Dowód wniesienia wadium (oryginał).

  2. Dokument tożsamości.

  3. Aktualny wypis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.

  4. Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.

  5. Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.

  6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

  7. Oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym również ich udostępnienie do publicznej wiadomości w zakresie zbycia przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu.

  8. Numer i nazwę rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zezwolenia.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

1. Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona do sprzedaży pod zabudowę na cele zgodne z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (łącznie obie działki nr 1067/136 i nr 1068/136, jako jedna zorganizowana całość gospodarcza) wraz z udziałem w gruncie przeznaczonym pod wewnętrzną drogę dojazdową. Zbywana nieruchomość posiada nieforemny kształt, częściowo porośnięta jest samosiejkami i pojedynczymi drzewami. Przez część nieruchomości tj. przez działkę nr 1068/136 przebiegają dwa kable teletechniczne podziemne, a w pobliżu południowej jej granicy przebiega dodatkowo kabel energetyczny. Przedmiotowa nieruchomość może być wykorzystana pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowane obiekty budowlane nie mogą naruszać istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu i przy ich lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. W przypadku, gdyby jednak projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającymi sieciami, nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt dokonać przełożenia sieci, po uzgodnieniu z ich gestorami (realizacja zabudowy mieszkaniowej na działce nr 1068/136 ewidentnie wymaga przebudowy istniejącej sieci teletechnicznej - zgodnie z uzyskaną opinią Orange Polska z dnia 21.11.2018 r., ewentualna zmiana lokalizacji przebiegu tych urządzeń może zostać zrealizowana nakładem i staraniem wnioskodawcy, po uprzednim wystąpieniu o wydanie warunków technicznych). Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. W 2014 r. na odcinku od ul. Cichej do ul. Laryskiej, została wybudowana nowa kanalizacja deszczowa z włączeniem do istniejącej kanalizacji w ul. Laryskiej. Kanalizacja ta została wybudowana m.in. na działce nr 1076/136, stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową do ww. nieruchomości (istnieje możliwość włączenia drenażu do nowo wybudowanej na działce nr 1076/136 kanalizacji deszczowej, celem odbioru wód opadowych z powierzchni nin. działek). Współwłaściciele działki drogowej nr 1076/136, zobowiązani będą zapewnić właścicielowi sieci kanalizacyjnej dostęp do tej sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. Obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości winna się odbywać głównie z ulicy Laryskiej, po istniejącym zjeździe z drogi publicznej, znajdującym się na działce nr 2318/136, stanowiącej ogólnodostępną wewnętrzną drogę gminną oznaczoną w planie miejscowym symb. 24.KDD, a następnie po działce nr 1076/136, w której Gmina Mysłowice sprzedaje swoje udziały. Lokalizację zjazdu z ulicy Laryskiej nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu.

2. Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt w razie potrzeby: Wykonać badanie geotechniczne gruntu i dokonać odwodnienia (drenażu) działek; wyrównać i uporządkować teren oraz dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową, po wcześniejszym uzyskaniu stosownej decyzji na wycinkę (koszty i opłaty z tym związane ponosi nabywca); Wykonać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków, a także wód opadowych; W razie potrzeby dokonać w uzgodnieniu z właścicielem sieci, przebudowy sieci teletechnicznej, znajdującej się na działce nr 1068/136; Wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami działki nr 1076/136, wykonać na tej działce, wewnętrzną drogę dojazdową do działek nabytych w przetargu.

3. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

4. Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 (na II piętrze) obok pok. 302. Szczegółowych informacji nt. przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tel. 32 31 71 236 (pok. 311), w którym znajduje się dokumentacja zbywanej nieruchomości. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy i zagospodarowania działek można uzyskać w Wydziale Architektury, Planowania i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach tel. 32 31 71 320 (w godz. pracy urzędu).

Zdjęcia:
Pliki do pobrania:
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP