Archiwum ofert nieruchomości

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Informacja

o terenie niezabudowanym, przygotowanym do zbycia na cele mieszkaniowe.

 

1. Położenie

Nieruchomość niezabudowana, położona w Mysłowicach – Krasowach przy ul. Dąbrówki.

Adres: 41 - 409 Mysłowice, ul. Dąbrówki

W skład nieruchomości wchodzi działka nr 674/72 o pow. 1107 m2, położona na arkuszu mapy 4 obrębu 0005 Krasowy, zapisana w księdze wieczystej nr KA1L/00013598/5 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, przeznaczona na cele mieszkaniowe.

2. Charakterystyka działki

Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mysłowice.

Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1107 m2.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice, uchwałą Nr L/761/21 z dnia 21 grudnia 2021 r., przedmiotowa działka położona jest w większości (ponad 2/3 powierzchni) w strefie ozn. symbolem MN - obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w południowo-wschodniej części w strefie ozn. symbolem ZN – obszary zieleni nieurządzonej, rekreacyjnej. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Zbywana działka znajduje się na obszarze terenu górniczego, w związku z czym przy ustalaniu warunków zabudowy, konieczne będzie uzyskanie stanowiska właściwego państwowego organu nadzoru górniczego.

Dojazd komunikacją indywidualną: ul. Dąbrówki.

Dojazd komunikacją zbiorową: autobusami linii KZK GOP Nr 44, Nr 223, Nr 954 (przystanek przy ul. Plebiscytowej u zbiegu z ul. Dąbrówki).

Uzbrojenie - rejon nieruchomości uzbrojony jest w sieci: wodociągową, gazową, energetyczną i kanalizacyjną.

3. Sposób zagospodarowania

Charakterystyka: Nieruchomość niezabudowana, położona w Mysłowicach - Krasowach przy ul. Dąbrówki, przeznaczona do sprzedaży na cele zgodne z zapisami wyżej wym. Studium. Działka posiada regularny kształt zbliżony do trapezu, teren równy, porośnięty trawą i drzewami. Szerokość działki od strony północnej - wzdłuż ul. Dąbrówki wynosi ok. 15 m. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny niezabudowane oraz zadrzewione i las. Obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości będzie się odbywać drogą publiczną ul. Dąbrówki, która na odcinku od posesji Nr 41 jest drogą gruntową. Lokalizację zjazdu nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu.

Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt w razie potrzeby: Wykonać badanie geotechniczne gruntu; Uzyskać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia terenu; Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych; Dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planową inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca); Dokonać drenażu i odwodnienia nieruchomości oraz uporządkować teren; Urządzić niezbędny dojazd do nabytej działki (ewentualnie utwardzić, wyżużlować), po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą drogi.

Tryb zbycia.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

W przypadku zainteresowania nabyciem przedmiotowej nieruchomości szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1 tel. 32 31 71 236 (pok.311). Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działki można uzyskać w Wydziale Architektury, Planowania i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach, tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

Zdjęcia:
Pliki do pobrania:
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP