Archiwum ofert nieruchomości

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Informacja o terenie niezabudowanym, przygotowanym do zbycia na cele mieszkaniowe.

 

1. Położenie

Nieruchomość niezabudowana, położona w Mysłowicach - Brzezince przy ul. Jaworowej (obok Nr 30).

Adres: 41 - 404 Mysłowice, ul. Jaworowa

W skład nieruchomości wchodzą działki nr 1234/133 o pow. 2150 m2 i nr 1235/134 o pow. 666 m2, o łącznej pow. 2816 m2, położone na arkuszu mapy 3 obrębu 0001 Brzezinka, zapisane w księdze wieczystej nr KA1L/00025223/3 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, przeznaczone na cele mieszkaniowe.

2. Charakterystyka działki

Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mysłowice.

Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2816 m2.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice, uchwałą Nr L/761/21 z dnia 21 grudnia 2021 r., przedmiotowe działki położone są w strefie ozn. symbolem MN - obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Zbywane działki znajdują się na obszarze terenu górniczego, w związku z czym wznoszenie trwałych budowli i urządzeń, wymaga uzgodnienia z właściwym organem państwowego nadzoru górniczego.

Dojazd komunikacją indywidualną: ul. Jaworową.

Dojazd komunikacją zbiorową: autobusami linii KZK GOP Nr 995 (przystanek przy ul. M.Konopnickiej u zbiegu z ul. Jaworową).

Uzbrojenie - rejon nieruchomości uzbrojony jest w sieci: wodociągową, gazową, energetyczną i kanalizacyjną.

3. Sposób zagospodarowania

Charakterystyka: Nieruchomość niezabudowana położona w Mysłowicach - Brzezince przy ul. Jaworowej, przeznaczona do sprzedaży na cele zgodne z zapisami wyżej wym. Studium. Z uwagi na kształt ww. działek oraz ich położenie, nin. działki zostaną sprzedane w drodze ustnego przetargu nieograniczonego łącznie, jako jedna zorganizowana całość gospodarcza o ogólnej pow. 2816 m2. Grunt do zabudowy znajduje się ok. 120 m od ulicy Jaworowej. Nin. nieruchomość posiada nieregularny kształt, mający negatywny wpływ na możliwości jej zagospodarowania. Północną część działki nr 1234/133 (przy ul. Jaworowej) przecina sieć gazowa, a wzdłuż zachodniej i południowej granicy nieruchomości przebiega sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm i długości 137,50 m, będąca własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. Nin. Spółka wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu pasem o szerokości 4 m, o łącznej powierzchni służebności gruntowej wynoszącej 550 m2. Jednak ww. Spółka wniosek swój wycofała i wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości, na której posadowiona jest przedmiotowa sieć. Nin. nieruchomość może być wykorzystana pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowane obiekty budowlane nie mogą naruszać istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu i przy ich lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. W przypadku, gdyby jednak projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającymi sieciami, nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt dokonać przełożenia sieci, po uzgodnieniu z gestorami sieci. Obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości będzie się odbywać od strony ulicy Jaworowej, poprzez długi wąski wjazd znajdujący się na działce nr 1234/133, który należy urządzić (obok budynku Nr 30). Lokalizację zjazdu z ulicy Jaworowej nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu.

Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt w razie potrzeby: Wykonać badanie geotechniczne gruntu i dokonać odwodnienia (drenażu) działek; Wyrównać i uporządkować teren oraz dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową, po wcześniejszym uzyskaniu stosownej decyzji na wycinkę (koszty i opłaty z tym związane ponosi nabywca); Wykonać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków, a także wód opadowych; Urządzić wjazd na teren nabytej nieruchomości.

Tryb zbycia.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

W przypadku zainteresowania nabyciem przedmiotowej nieruchomości szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1 tel. 32 31 71 236 (pok. 311). Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działek można uzyskać w Wydziale Architektury, Planowania i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach, tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

Zdjęcia:
Pliki do pobrania:
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP