Archiwum ofert nieruchomości

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

 

Prezydent  Miasta  Mysłowice

ogłasza ustny przetarg nieograniczony

 

na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2, o pow. użytkowej 35,37 m2, stanowiącego własność Gminy Mysłowice, znajdującego się w wielorodzinnym budynku nr 55 przy ul. Brzezińskiej w Mysłowicach wraz z przynależną piwnicą i udziałem w nieruchomości wspólnej oraz sprzedażą ułamkowej części gruntu, obejmującym działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 2064/235 o powierzchni 10047 m2, arkusz mapy 4, obręb 0001 Brzezinka, zapisanego w księdze wieczystej KA1L/00011287/8. Niniejsza nieruchomość, którą zarządza Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach, znajdująca się we Wspólnocie Mieszkaniowej, stanowi samodzielny lokal mieszkalny i nie jest przedmiotem najmu, ani też umowy dzierżawy. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal jest obiektem 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego. Składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 8,01 m2. Lokal wyposażony jest w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną. Z ww. nieruchomością związany jest udział wynoszący 138/10000 w części ułamkowej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2064/235 o łącznej pow. 10047 m2 wraz z częściami wspólnymi budynku i urządzeniami, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Wiek budynku mieszkalnego, w którym położony jest przedmiotowy lokal, wynosi 60 lat a sam lokal wymaga kapitalnego remontu. Nabywca przejmie ww. nieruchomość lokalową w stanie istniejącym.

Przedmiotowa nieruchomość posiada pokrycie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Brzezinka Południowa” przyjętym uchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr LXV/659/06 z dnia 30 marca 2006 r. w którym dla ww. nieruchomości wyznaczono strefę: MUIV - tereny mieszkaniowo-usługowe.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  97.000,-zł

(słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu za nieruchomość podlega zapłacie w całości, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice, wskazanego w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości może podlegać, zgodnie z przepisami, opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży. Na dzień ogłaszania przetargu, sprzedaż nin. działki zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), w związku  art. 2 pkt. 33 tej ustawy.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w sali nr 309A

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 9 listopada 2022 r. wniosą wadium                   w pieniądzu w wysokości 19.400,-zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta złotych), wpłacając je na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski,                  z oznaczeniem nieruchomości. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lokalu, w dniu zapłaty reszty ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca lokalu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem lokalu.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

a)    Dowód wniesienia wadium (oryginał).

b)   Dokument tożsamości.

c)    Aktualny wypis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez          uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.

d)   Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym      etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.

e)    Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie lokalu, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować lokal nabywany do majątku wspólnego.

f)    Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanego lokalu, jego stanem              faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

g)   Oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym również ich udostępnienie do publicznej wiadomości w zakresie zbycia przedmiotowego lokalu w drodze przetargu.

h)   Numer i nazwę rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie               wygrania przetargu.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.          o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zezwolenia.

Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem lokalu.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.myslowice.pl/nieruchomości/ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości lub www.bip.myslowice.pl/przetargi na nieruchomości oraz www.myslowice.pl/nieruchomości na sprzedaż/ ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 (na II piętrze) obok pok. 302. Szczegółowych informacji nt. przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tel. 32 31 71 236 (pok. 311), w którym znajduje się dokumentacja zbywanego lokalu. Lokal zostanie udostępniony do oględzin w terminie wcześniej uzgodnionym z Miejskim Zarządem Gospodarki Komunalnej przy ulicy Partyzantów 21 w Mysłowicach - numer telefonu kontaktowego (32) 317 43 00, adres mailowy: mzgk@mzgk.myslowice.pl.

   
Zdjęcia:
Pliki do pobrania:
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP