Aktualne przetargi

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego, obejmującej działkę nr 3384/12 o pow. 1252 m2 z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-produkcyjną wraz z udziałem ½ części w działce nr 3382/12 o pow. 193 m2 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową. Ww. działki położone są na karcie mapy 4 obrębu 0007 Mysłowice, zapisane w księdze wieczystej nr KA1L/00008845/4 Sądu Rejonowego w Mysłowicach. Nin. nieruchomość nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 r., położona jest w strefie oznaczonej symbolem UP - tereny usługowo-produkcyjne. Zasady i możliwości zagospodarowania nieruchomości określone zostaną w decyzji o warunkach zabudowy, która wydana zostanie na wniosek nabywcy. Przy projektowaniu miejsc postojowych należy spełnić wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości nie zawierają wpisów.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 120.000,-zł

 

(słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu za nieruchomość podlega zapłacie w całości, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice, wskazanego w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości może podlegać, zgodnie z przepisami, opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży. Na dzień ogłaszania przetargu, sprzedaż nin. nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), w związku z art. 2 pkt 33 tej ustawy.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w sali nr 204

 

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 8 grudnia 2021 r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 24.000,-zł (słownie: dwadzieścia cztery tysięce złotych), wpłacając je na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski, z podaniem w/w nr działki. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty reszty ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  1. Dowód wniesienia wadium (oryginał).

  2. Dokument tożsamości.

  3. Aktualny wypis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.

  4. Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.

  5. Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.

  6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

  7. Oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym również ich udostępnienie do publicznej wiadomości w zakresie zbycia przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu.

  8. Numer i nazwę rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zezwolenia.

Dodatkowe informacje dot. zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

1. Przedmiotowa nieruchomość ma nieregularny kształt i nie jest zabudowana obiektami kubaturowymi. W większej części ogrodzona jest płotem z płyt betonowych, porośnięta wysoką zielenią i ograniczona skarpami od strony północnej, zachodniej i wschodniej. Na przedmiotowej nieruchomości usytuowany był osadnik Imhoffa, który został częściowo rozebrany (demontaż konstrukcji żelbetowej nad powierzchnią terenu) przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dojazd do zbywanej nieruchomości odbywać się będzie z drogi gminnej ulicy 1000-lecia Państwa Polskiego poprzez działkę gminną nr 3002/16, stanowiącą boczną drogę asfaltową do tej ulicy oraz przez działkę nr 3382/12 stanowiącą wewnętrzną drogę dojazdową, w której Gmina Mysłowice sprzedaje udział ½ cz. w tej działce. Lokalizację zjazdu z drogi publicznej nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu.

2. W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji, zapewnienia dostawy mediów, a w razie takiej konieczności uzyskania zezwolenia i dokonania wycinki istniejącej zieleni. Uzbrojenie nieruchomości w sieci infrastruktury technicznej winno być uzgadniane od strony drogi gminnej ulicy 1000-lecia Państwa Polskiego poprzez działkę o numerze ewidencyjnym 3002/16, bez możliwości ingerowania w ulicę Mikołowską i ulicę Obrzeżną Zachodnią.

3. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

4. Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 (na II piętrze) obok pok. 302. Szczegółowych informacji nt. przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel. 32 31 71 236 (pok. 311), w którym znajduje się dokumentacja zbywanej nieruchomości. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy i zagospodarowania działki można uzyskać w Wydziale Architektury, Planowania i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach tel. 32 31 71 320 (w godz. pracy urzędu).

Zdjęcia:
Pliki do pobrania:
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP