Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Na podstawie art. 40 b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz.1393) Prezydent Miasta Mysłowice jako organ nadzoru udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej ewidencję stowarzyszeń zwykłych.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz.1923), stowarzyszenia zwykłe już istniejące i działające mają obowiązek dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie od 20.05.2016 r. do 21.05.2018 r. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów. (Dz.U. z 2016, poz. 644).

Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP