STATUS PRAWNY

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest organem administracji rządowej pierwszej instancji w sprawach nadzoru budowlanego, powoływanym na to stanowisko w trybie art. 86 prawa budowlanego (ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz.U. nr 207 z 2003 r., poz. 2016 z późn. zmianami).


Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wykonuje na podstawie art. 80 prawa budowlanego zadania nadzoru budowlanego określone przepisami prawa budowlanego przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, utworzonego na mocy ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133 z 1998 r., poz. 4749).
 

Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP