Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO w Mysłowicach
41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 4a – III p.
Tel/fax.: (32) 318-25-50, Tel. 504-549-691                                                                                          Mysłowice, dn. 23.03.2020 r.ZARZĄDZENIE NR 3/2020
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach z dnia 23.03.2020r.

Na podstawie art. 86 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1186 z późn. zmianami)
zarządzam co następuje:

§1
W celu zapewnienia ciągłości pracy tutejszego organu nadzoru budowlanego w zawiązku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa COVID-19, aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, wprowadza się czasowe ograniczenie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach.

§2
Załatwianie spraw i udzielanie informacji będzie się odbywało wyłączenie za pośrednictwem operatora pocztowego, drogą elektroniczną bądź telefonicznie. Zalecane formy kontaktu zostaną umieszczone na platformie Biuletyny Informacji Publicznej, prowadzonej pod adresem
http://www.bip.myslowice.pl/  w bazie instytucji, zakładka - „Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach”. W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, wizyta w siedzibie urzędu będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym bądź drogą elektroniczną.

§3
Pracownicy Inspektoratu zobowiązani są przestrzegać zasad podporządkowania służbowego w szczególności podziału czynności, w czasie nieobecności pracownika sprawy prowadzone przez niego wchodzą w zakres obowiązków innego pracownika, któremu zastępstwo wyznaczono. Pracownicy Inspektoratu będą na polecenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach wykonywali zadania określone w indywidualnych zakresach czynności, przez czas oznaczony, poza miejscem stałego wykonywania (praca zdalna).

§4
W okresie obowiązywania niniejszego zarządzenia do obsługi Inspektoratu w siedzibie urzędu wprowadza się dyżur jednego pracownika w godzinach pracy urzędu. Pracownik zostanie wyznaczony zgodnie z przyjętym harmonogramem dyżurów.

§5
Powiatowy Inspektor nadzoru budowlanego w Mysłowicach informuje, że odwołane zostają wszystkie wyznaczone kontrole w okresie od dnia 23.03.2020r. do odwołania, za wyjątkiem spraw niecierpiących zwłoki. Nowe terminy zostaną wyznaczone w okresie późniejszym.

§6

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, wszelkie zmiany w tym zakresie będą udostępniane na bieżąco na platformie Biuletynu Informacji Publicznej.

§7
Zarządzeni wchodzi w życie z dniem 23.03.2020r.


Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Mysłowicach
mgr inż. Kazimierz Mirocha

Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP