Wybory Rad Dzielnic

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Wybory Rad Dzielnic Miasta Mysłowice

Z początkiem marca 2019 roku rozpoczną się zebrania wyborcze do 15 jednostek pomocniczych – Dzielnic Miasta Mysłowice.

Wybory do Rady Dzielnicy

Wybory odbywają się na zebraniu wyborczym mieszkańców, prowadzonym przez Radnego Rady Miasta Mysłowice. Dla prawomocności zebrania wyborczego, wymagana jest obecność co najmniej 60 mieszkańców Dzielnicy, posiadających czynne prawo wyborcze. Każdy uczestnik zebrania wyborczego powinien podpisać się na liście zawierającej dane: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

Prawo wybierania do Rady Dzielnicy

Prawo wybierania do rady (czynne prawo wyborcze) ma każdy obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania danej Rady Dzielnicy.

Kandydaci do Rady Dzielnicy

Wybory członków rady odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, którzy mają prawo wybieralności i zostali zgłoszeni ustnie na zebraniu wyborczym. Przed zarejestrowaniem, kandydat wyraża zgodę na kandydowanie.

Głosowanie

Wybory przeprowadza komisja w składzie od 3 do 5 osób, mających czynne prawo wyborcze, obecnych na zebraniu. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do rady.

 • Przed przystąpieniem do głosowania uczestnik zebrania wyborczego okazuje komisji dokument, umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości, a następnie Komisja wydaje mu kartę do głosowania, co uczestnik zebrania potwierdza podpisem.
 • Głosowanie odbywa się w ten sposób, że uprawniony do głosowania stawia znak „X” w kratce obok nazwiska co najmniej jednego z kandydatów i nie więcej niż 15, a następnie wrzuca kartę do urny.
 • Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania nie postawiono znaku „X” lub postawiono ich więcej niż 15.
 • Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja przystępuje do ustalenia wyników wyborów.
 • Za wybranych na członków rady uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
 • W przypadku równej liczby głosów na kandydatów, którym przypada ostatni mandat, o wyborze do rady rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję.
 • Jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych członków rady komisja uzna zarejestrowanych kandydatów.

Działanie Rady Dzielnicy

Rada Dzielnicy spotyka się raz na miesiąc na posiedzeniu, omawiając ważne sprawy dla Dzielnicy i jej mieszkańców.

Do zadań Rady Dzielnicy należy wyrażanie opinii wobec organów Miasta w sprawach zagospodarowania przestrzennego, planowanych inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacji miejskiej, wnioskowanie do organów miasta w sprawach istotnych dla mieszkańców dzielnicy, podejmowanie działań, wspierających inicjatywy na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz wspieranie inicjatyw społecznych.

Rady Dzielnic na co dzień współpracują z:

 • Policją, Strażą Pożarną i Strażą Miejską w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie dzielnicy,
 • współpracują z organizacjami (w tym również pozarządowymi),
 • instytucjami działającymi na terenie dzielnicy,
 • utrzymują stały kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, m.in. poprzez dyżury członków Rady.

Rady Dzielnic corocznie zgłaszają swoje propozycje do projektu budżetu Miasta Mysłowice.

Wynagrodzenie za pracę w Radzie Dzielnicy

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie. Dietę pobiera jedynie Przewodniczący Zarządu Dzielnicy.

Kliknij, aby powiększyć

 

Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP