Sesje Rady Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja LI
Data: 27 stycznia 2022
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (1218.02 KB)

II Wiceprzewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 27 stycznia 2022 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się sesja Rady Miasta Mysłowice.

II Wiceprzewodniczący Rady Miasta apeluje do mieszkańców Miasta Mysłowice, w związku z obowiązującym stanem epidemii, o nieuczestniczenie osobiste w obradach Rady Miasta Mysłowice i tym samym ograniczenie liczby osób zgromadzonych w jednym miejscu.

..:: Transmisja na żywo ::..

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie Protokołu z XXXIX zdalnej sesji Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 kwietnia 2021 roku.

 3. Kierunki i priorytety rozwoju Miasta Mysłowice.

 4. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Mysłowice, w tym rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  4.1. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach za 2021 rok  (nr 8) (125.11 KB).

 5. Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym:

  5.1. przyjęcie Sprawozdania z pracy Rady Miasta Mysłowice w 2021 roku,

  5.2. przyjęcie Sprawozdań Komisji Rady Miasta Mysłowice z pracy w 2021 roku,

  5.3. informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady Miasta Mysłowice w okresie międzysesyjnym.

 6. Wnioski i oświadczenia Radnych.

 7. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta.

 8. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.

 9. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

  9.1. zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2022 rok  (nr 10) (85.71 KB),  autopoprawka (59.06 KB),

  9.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 11) (80.12 KB),  autopoprawka (65.75 KB),

  9.3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Elizy Orzeszkowej  (nr 1) (280.67 KB),

  9.4. wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulic Franciszka Kościelniaka – Plebiscytowa  (nr 2) (379.04 KB),

  9.5. zmiany Uchwały Nr XII/37/79 Miejskiej Rady Narodowej w Mysłowicach z dnia 25 października 1979 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom  (nr 3) (939.98 KB),

  9.6. nadania nazwy ulicy Fryderyka Chopina w mieście Mysłowice  (nr 4) (1434.16 KB),

  9.7. nadania placowi w mieście Mysłowice nazwy „Plac Katarzyny Salomonowej”  (nr 5) (1095.44 KB),

  9.8. wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Robotniczej,

  9.9. wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności, przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Morcinka  (nr 6) (153.42 KB),

  9.10. wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia pierwszej raty wierzytelności, przysługującej Gminie Mysłowice z tytułu udzielonej pożyczki  (nr 7) (161.29 KB).

 10. Zamknięcie sesji.

Informację wprowadził(a): Anna Górny (2014-12-03)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2014-12-03)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP