Środki pozyskane ze źródeł unijnych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu  - eInclusion, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Opis przedmiotu projektu:

Głównym założeniem projektu jest objęcie wsparciem osób wykluczonych cyfrowo ze względu na sytuację materialną lub niepełnosprawność, poprzez zapewnienie dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania. W ramach projektu planowany jest zakup komputerów z oprogramowaniem dla gospodarstw domowych, udostępnienie mieszkańcom Miasta szerokopasmowego Internetu oraz przeszkolenie beneficjentów ostatecznych projektu oraz pracowników miejskich jednostek organizacyjnych.

W ramach projektu Miasto Mysłowice, oprócz 60 komputerów dla gospodarstw domowych, przekaże 32 zestawy do miejskich jednostek organizacyjnych.

Łączna wartość projektu wyniosła 517 358,31 PLN. Projekt w całości jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

>>>Link<<<

Zdjęcia:
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP