Środki pozyskane ze źródeł unijnych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Wydatki kwalifikowalne:  1 580 836,71 zł

Dofinansowanie: 1 250 599,92 zł

Źródło dofinansowania: Projekt realizowany z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie: 5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie; Poddziałanie: 1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

Opis przedmiotu projektu:

Przedmiotem realizacji projektu jest wymiana oświetlenia będącego własnością Miasta na efektywne energetycznie oświetlenie typu LED. Projekt realizowany jest w 13 odrębnych obszarach, na które składają się ważniejsze ciągi komunikacyjne i piesze, centrum Miasta oraz parki. W wyniku realizacji projektu zmniejszeniu ulegną koszty energii elektrycznej a także zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do atmosfery (CO2, PM10). Dodatkowo projekt ma również wpływ na poprawę jakości i bezpieczeństwa transportu miejskiego.

Zadania w ramach projektu:

  • Zadanie 1. Przygotowanie realizacji projektu.
  • Zadanie 2. Wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne.
  • Zadanie 3. Promocja projektu.

Termin realizacji: 07.12.2015 – 30.09.2018.

Zdjęcia:
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP