Środki pozyskane ze źródeł unijnych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Status: projekt zakończony
Koszt: 2.618.823,99 PLN

Przedmiotem projektu było dostosowanie do przepisów prawa oraz rozbudowanie i przebudowanie budynku PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Mysłowicach, zapewniającego zgodne z wymogami prawa i zapotrzebowaniem społecznym warunki do prowadzenia działalności statutowej ośrodka. PZOZ ORO zlokalizowany jest przy ul. Laryskiej 7 w Mysłowicach.

Obiekt został dostosowany do wymogów przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. W związku z powyższym zostały przeprowadzone prace dotyczące utworzenia pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, modernizacji szatni i natrysków, przestrzeni ładunkowej do transportu żywności i bielizny, wyposażenia gabinetów lekarskich, powierzchni podłóg i ścian, drzwi w salach terapeutycznych, wentylacji w gabinetach hydromasażu i masażu, montażu bezdotykowych baterii wody, instalacji grzejników, wydzielenia i modernizacja kuchni, likwidacji pralni, powiększenia powierzchni gabinetów fizykoterapii, rehabilitacji i magnetostymulacji do wymaganego minimum.

Realizacja projektu umożliwiła PZOZ ORO realizację działalności statutowej zgodnie z ustawą dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Dodatkowo wszystkie przestrzenie są odpowiednio ukształtowane pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, bez pokonywania barier architektonicznych.

Celem projektu było:

  • udzielenie pomocy dzieciom i młodzieży przewlekle chorym w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności i niezależności,
  • zapewnienie poprawy rozwoju psychoruchowego i społecznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
  • ogólna poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz zapobieganie pogarszania się tego stanu,
  • poprawa rozumienia i zaspakajania przez rodzinę potrzeb rozwojowych, psychicznych i społecznych dziecka.


Łączne nakłady związane z realizacją projektu wyniosły 8 262 579,74 PLN. Mysłowice otrzymały wsparcie finansowe projektu w wysokości 45,29 % kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IX Zdrowie i rekreacja, Działanie 9.2.Infrastruktura lecznictwa otwartego w wysokości: 2 816 582,83 PLN.
 

Zdjęcia:
Pliki do pobrania:
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP