Środki pozyskane ze źródeł unijnych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Inwestycja była zrealizowana w ramach Priorytetu VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.1 Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Opis przedmiotu projektu:

Projekt swym zakresem objął:

a) przebudowę dwóch skrzyżowań wraz z wlotami leżących w ciągu ul. Katowickiej  na skrzyżowania typu rondo:

- skrzyżowanie ul. Katowickiej i ul. Wielka Skotnica w Mysłowicach,

- skrzyżowanie ul. Katowickiej i ul. Bytomskiej w Mysłowicach,

b) odcinka ul. Katowickiej łączącego ww. ronda.

Cele projektu:

Celem nadrzędnym przedmiotowej inwestycji, podjętej przez miasto Mysłowice była poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę ulicy Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK 79 wraz z przebudową skrzyżowania ulic Katowicka - Bytomska w Mysłowicach.

Do celów ogólnych – oczekiwanych wskaźników realizacji przedsięwzięcia o charakterze krótkofalowym zaliczyć można:

 • poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na drodze krajowej - ulicy Katowickiej,
 • ograniczenie liczby wypadków i kolizji drogowych na drodze krajowej ul. Katowickiej,
 • poprawę dostępności komunikacyjnej do centrum miasta Mysłowice,
 • poprawę powiązań komunikacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym,
 • poprawę systemu powiązań komunikacyjnych pomiędzy Mysłowicami a innymi ośrodkami miejskimi aglomeracji śląskiej,
 • poprawę płynności ruchu na drodze krajowej - ul. Katowickiej,
 • poprawę komfortu podróży,
 • zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji szkodliwych substancji do powietrza,
 • zmniejszenie kosztów utrzymania przebudowanej drogi krajowej - ul. Katowickiej.

Długoterminowym – ostatecznym następstwem realizacji projektu jest:

 • poprawa estetyki i wizerunku miasta Mysłowice,
 • wzrost atrakcyjności mieszkaniowej miasta Mysłowice,
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Mysłowice,
 • zmniejszenie liczby wypadków i kolizji na drogach krajowych.

Łączna wartość projektu wyniosła 4 733 296,87 PLN. Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 3 739 754,07 PLN (85%). Pozostała część kwoty 993 542,80 PLN (15%) została pokryta ześrodków własnych.

>>.Link<<<

    

Zdjęcia:
Zobacz także:
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP