Środki pozyskane ze źródeł unijnych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3

Koszt: 362 405,36 zł

Wydatki kwalifikowalne: 362 405,36 zł

Dofinansowanie: 308 044,55 zł

Źródło dofinansowania: Projekt realizowany z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; Poddziałanie: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

 

Opis przedmiotu projektu:

Przedmiotem projektu jest utworzenie 25 dodatkowych miejsc, realizacja zajęć dodatkowych w Przedszkolu nr 20 w Mysłowicach, a także doposażenie placówki zarówno na potrzeby nowotworzonych miejsc, jak i planowanych do realizacji zajęć. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie szans edukacyjnych 100 dzieci w wieku przedszkolnym (52Mi48K) na terenie Miasta Mysłowice do 2022 roku. Grupę docelową stanowią osoby uczęszczające do Przedszkola nr 20 w Mysłowicach. Obszar realizacji Miasto Mysłowice-Subregion Centralny-ZIT.

 

Termin realizacji projektu 02.03.2021-31.08.2022

Zdjęcia:
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP