Środki pozyskane ze źródeł unijnych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Status: W trakcie realizacji
Koszt: 624 900,00 zł

Euroszanse w „Kościuszce”

Koszt:   624 900,00 zł

Wydatki kwalifikowalne:   624 900,00 zł

Dofinansowanie: 562 410,00 zł


Źródło dofinansowania: Projekt realizowany z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Opis przedmiotu projektu:

Przedmiotem projektu jest realizacja zajęć edukacyjnych oraz doposażenie pracowni w I LO w M-cach. Gł. cel. p. jest wzrost do końca grudnia 2022 roku poziomu kompetencji kluczowych: matematyczno-przyrodniczych i/lub ICT i/lub posługiwania się języka obcymi i/lub społecznych) a także umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 40 uczniów i 280 uczennic I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach w województwie śląskim, poprzez udział w oferowanych formach wsparcia oraz wzrost efektywności i jakości kształcenia, w tym metodą eksper. poprzez dop.1 placówki sprzęt i pomoce dyd. na potrzeby oferowanych zajęć. W ramach projektu realizowany będzie I i II typ operacji. Podejmowane działania przyczynią się do wzmocnienia potencjału edukacyjnego i będą stanowiły fundament do dalszego podnoszenia kwal. i umiej. w ramach kształcenia przez całe życie. Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice kl. I-IV I LO. Termin realizacji projektu 2021-2022. Obszar realizacji: Miasto Mysłowice.

Zdjęcia:
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP