Środki pozyskane ze źródeł unijnych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Koszt:   1 712 012,40 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1 585 758,25 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 347 894,51 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 364 117,89 zł

Źródło dofinansowania: Projekt realizowany z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT.

Opis przedmiotu projektu:

Przedmiotem realizacji projektu jest wymiana oświetlenia będącego własnością Miasta na efektywne energetycznie oświetlenie typu LED. Projekt realizowany jest w 69 odrębnych obszarach, na które składają się ważniejsze ciągi komunikacyjne i piesze, publiczne skwery oraz parki. W wyniku realizacji projektu zmniejszeniu ulegną koszty energii elektrycznej a także zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do atmosfery (CO2, PM10). Dodatkowo projekt ma również wpływ na poprawę jakości i bezpieczeństwa transportu miejskiego.

Zdjęcia:
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP