Środki pozyskane ze źródeł unijnych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Status: Aktualny
Koszt: 236 250,00 zł

W przyszłość z naukami przyszłości


Koszt:   236 250,00 zł

Wydatki kwalifikowalne:   236 250,00 zł

Dofinansowanie: 212 625,00 zł


Źródło dofinansowania: Projekt realizowany z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i
średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkursOpis przedmiotu projektu:

Przedmiotem projektu jest realizacja zajęć dyd-wyr oraz kółek zaint w zakresie przedm. mat - przyrodniczych oraz językowych. Ponadto planuje się stworzenie pracowni do nauk przyrodniczych, w tym wyposażenie jej w pomoce dydaktyczne oraz multimedialne środki dydaktyczne. Celem projektu jest wzrost do końca grudnia 2022 roku poziomu kompetencji kluczowych: matematyczno-przyrodniczych i/lub
ICT i/lub posługiwania się języka obcymi) a także umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 20 uczniów i 60 uczennic II Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach w województwie śląskim, poprzez udział w oferowanych formach wsparcia oraz wzrost efektywności i jakości kształcenia, w tym metodą eksperymentu pomoce dydaktyczne na potrzeby oferowanych zajęć. Gr. doc. stanowią uczniowie/ ce kl. I - IV 3 i 4-letniego LO. W ramach konkursu realizowany będzie typ I i II projektu wskazany w dokumentacji konkursowej. Termin realizacji projektu 04.05.2021 - 31.12.2022.

Zdjęcia:
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP