Środki pozyskane ze źródeł unijnych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wyspowych

Wydatki kwalifikowalne: 533 298,90 zł

Dofinansowanie: 453 304,06 zł

Źródło dofinansowania:  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
Oś Priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
Działanie 3.1 – Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mysłowice poprzez zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i podniesienie  poziomu wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres rzeczowy projektu:
1. Budowa miasteczka rowerowego, zlokalizowanego przy ZSP 4 w dzielnicy Krasowy, w Mysłowicach;
2. Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Boliny w rejonie skrzyżowania z ul. Świerczyny (kategoria: gminna, klasa: Z (zbiorcza);
3. Montaż progów wyspowych na ul. Mickiewicza w rejonie przejścia dla pieszych przy LO (kategoria: gminna, klasa: D (dojazdowa);
4. Montaż progów wyspowych na ul. Świerczyny  w rejonie przejścia dla pieszych i przystanku tramwajowego i autobusowego (kategoria: powiatowa, klasa: Z (zbiorcza);
5. Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Moniuszki w rejonie skrzyżowania z ul. Kraszewskego wraz z montażem progu zwalniającego U-16d )kategoria: gminna, klasa: D (dojazdowa).

Zdjęcia:
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP