Środki pozyskane ze źródeł unijnych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Status: Aktualny
Koszt: 180 882,35 zł

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - MIASTO MYSŁOWICE

Wydatki kwalifikowalne: 180 882,35 zł

Dofinansowanie: 162 794,11 zł

Wkład UE: 153 749,99 zł

Źródło dofinansowania:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

Opis przedmiotu projektu:
Przedmiotem projektu jest doposażenie pracowni w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mysłowice . Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół podstawowych podlegających pod jedną instytucję - Miasto Mysłowice w okresie do marca 2023 roku poprzez doposażenie sal, zakup sprzętu ICT, z którego będą korzystać uczniowie pochodzący z Ukrainy, uczęszczający do szkół na terenie Miasta Mysłowice oraz zakup pomocy dydaktycznych, niezbędnych do prowadzenia zajęć dla uczniów ukraińskich.
Podejmowane działania przyczynią się do wzmocnienia potencjału edukacyjnego i wzrostu dostępności edukacji ogólnej dla uczniów i uczennic z Ukrainy.

Zdjęcia:
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP