Archiwum ofert nieruchomości

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach – Brzęczkowicach przy ul. Gen. Jerzego Ziętka, obejmującej działkę nr 3714/404 o pow. 18599 m2, na arkuszu mapy 1, obrębu 0002 Brzęczkowice, zapisaną w księdze wieczystej nr KA1L/00021235/2 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem na cele produkcyjno – usługowe. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXII/345/16 z dnia 25 maja 2016 roku, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Brzęczkowice Wschodnie w Mysłowicach, ww. działka posiada przeznaczenie: P/U - tereny zabudowy produkcyjno – usługowej. Zbywana działka znajduje się na obszarze terenu górniczego, w związku z czym wznoszenie trwałych budowli i urządzeń, wymaga uzgodnienia z właściwym organem państwowego nadzoru górniczego. Zagospodarowanie nin. nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych ustaleń wyżej wym. planu miejscowego. Nin. nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla wyżej wym. działki nie zawierają wpisów.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.900.000,-zł

(słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych).

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu za nieruchomość, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do wylicytowanej ceny sprzedaży, zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (na dzień ogłaszania przetargu podatek VAT wynosi 23%). Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT w całości, nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, na konto Urzędu Miasta Mysłowice, wskazane w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania wskazanego rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w sali nr 204

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 27 lipca 2022 r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 580.000,-zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) wpłacając je na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski, z podaniem ww. numeru działki. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty reszty ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  1. Dowód wniesienia wadium (oryginał).

  2. Dokument tożsamości.

  3. Aktualny wypis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.

  4. Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.

  5. Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.

  6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

  7. Oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym również ich udostępnienie do publicznej wiadomości w zakresie zbycia przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu.

  8. Numer i nazwę rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zezwolenia.

Dodatkowe informacje dot. zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

1. Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona do sprzedaży pod zabudowę na cele zgodne z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązują ustalenia ogólne powyższego miejscowego planu oraz szczegółowe zasady zagospodarowania terenu P/U ustalone w paragrafie 26 ww. uchwały, w którym m.in. określono:

1) przeznaczenie podstawowe terenu:

a) obiekty produkcyjne, składy i magazyny,

b) zabudowa usługowa;

2) zasady zagospodarowania terenu - dla przeznaczenia obiekty produkcyjne, składy i magazyny obowiązuje zadaszenie miejsc składowania i przeładunku;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

Zakazuje się budowy i użytkowania nieruchomości, które są niezgodne z funkcją produkcyjno – usługową oraz przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Zbywana nieruchomość posiada nieforemny kształt, częściowo porośnięta jest samosiejkami i drzewami. Od strony wschodniej graniczy z ogródkami działkowymi, od zachodu działkę ogranicza ul. Gen.J.Ziętka, a od południa w bliskim sąsiedztwie przebiega autostrada A4. Przez nieruchomość w kierunku południowo – północnym przebiega sieć magistrali wodociągowej woD1600, dla której ustalono strefę ochronną 10 mb z obu stron sieci. Ponadto w granicach działki, we fragmencie przy drodze dojazdowej, przebiegają dwie sieci wodociągowe oraz energetyczna. Przedmiotowa nieruchomość może być wykorzystana pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowane obiekty budowlane nie mogą naruszać istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu i przy ich lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci i urządzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdyby jednak projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającą siecią nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt opracować projekt niezbędnej jej przebudowy lub zabezpieczenia, w uzgodnieniu z właścicielem sieci. Obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości odbywa się z drogi publicznej DW 934 ul. Gen. Jerzego Ziętka przez ogólnodostępną wewnętrzną drogę dojazdową. Droga DW 934 w rejonie działki 3714/404 jest nieograniczona tonażowo, jak również ogólnodostępna droga wewnętrzna w chwili obecnej nie posiada ograniczenia tonażowego. Jednakże w przypadku zwiększenia natężenia ruchu oraz zmiany struktury rodzajowej pojazdów niezbędne będzie przeprowadzenie badań konstrukcji nawierzchni i nośności drogi wewnętrznej. W zależności od wyniku powyższych badań konieczne może być wprowadzenie ograniczenia tonażowego lub dostosowanie obecnej konstrukcji drogi do wykorzystywania jej przez pojazdy o zwiększonym tonażu. Lokalizację zjazdu z drogi publicznej nabywca uzgodni we własnym zakresie z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu.

2. Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt w razie potrzeby: Wykonać badanie geotechniczne gruntu i ewentualnie dokonać odwodnienia działki; Uporządkować teren oraz dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową, po wcześniejszym uzyskaniu stosownej decyzji na wycinkę (koszty i opłaty z tym związane ponosi nabywca); Wykonać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków, a także wód opadowych.

3. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

4. Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 (na II piętrze) obok pok. 302. Szczegółowych informacji nt. przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel. 32 31 71 236 (pok. 311), w którym znajduje się dokumentacja zbywanej nieruchomości. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy i zagospodarowania działki można uzyskać w Wydziale Architektury, Planowania i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach tel. 32 31 71 320 (w godz. pracy urzędu).

Zdjęcia:
Pliki do pobrania:
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP