Archiwum ofert nieruchomości

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Informacja o terenie niezabudowanym, przygotowanym do zbycia na cele zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice.

1. Położenie

  1. Nieruchomość położona w Mysłowicach przy ul. Mieszka I.

  1. Adres: 41 - 400 Mysłowice, ul. Mieszka I.

  2. W skład nieruchomości wchodzi działka nr 9266/292 o pow. 708 m2 na arkuszu mapy 3 obrębu Mysłowice, zapisana w księdze wieczystej nr KA1L/00010456/7 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, przeznaczona na cele zgodne z zapisami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice.

2. Charakterystyka nieruchomości

  1. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mysłowice.

  1. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 708 m2.

  1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice, uchwałą Nr L/761/21 z dnia 21 grudnia 2021 r., przedmiotowa działka położona jest w strefie ozn. symbolem: UMN – obszary zabudowy usługowej i mieszkaniowej. Nin. działka może być wykorzystana na cele zgodnie z zapisami ww. Studium. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Zbywana działka znajduje się na obszarze terenu górniczego, w związku z czym przy ustalaniu warunków zabudowy, konieczne będzie uzyskanie stanowiska właściwego państwowego organu nadzoru górniczego.

  1. Dojazd komunikacją indywidualną: ul. Mieszka I.

  1. Dojazd komunikacją zbiorową: autobusami linii ZTM Nr 995, 44, 76, 223, 292.

  2. Uzbrojenie - rejon nieruchomości uzbrojony jest w sieci: wodociągową, telekomunikacyjną, energetyczną.

3. Sposób zagospodarowania

Charakterystyka: Nieruchomość niezabudowana, położona w Mysłowicach przy ul. Mieszka I, przeznaczona do sprzedaży na cele zgodne z zapisami wyżej wym. Studium. Działka posiada nieregularny kształt, częściowo jest ogrodzona, jej teren jest równy, porośnięty trawą i wysoką zielenią. Przy nieruchomości gminnej usytuowany jest słup elektroenergetyczny i telekomunikacyjny a także przebiega sieć wodociągowa. W sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny zieleni. Obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości odbywa się z drogi publicznej ulicy Mieszka I i drogą wewnętrzną gminną zlokalizowaną na działce nr 9268/292.

Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt w razie potrzeby: wykonać badanie geotechniczne gruntu; dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca); dokonać drenażu i odwodnienia nieruchomości; uporządkować teren; uzyskać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia terenu; zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych.

  1. Tryb zbycia.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

W przypadku zainteresowania nabyciem przedmiotowej nieruchomości szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1 tel. 32 31 71 236 (pok.311). Szczegółowych informacji o możliwości zagospodarowania nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury, Planowania i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach, tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

Zdjęcia:
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP